Nyhetsbrev

Nytt och på gång inom trafiksäkerhetsområdet

Höstens nyhetsbrev handlar om utvecklingen när det gäller omkomna i vägtrafiken på europanivå under 2018 och hur utvecklingen av omkomna varit i Sverige så här långt 2019. Dessutom finns lite fakta om hastigheter i tätort, och det upprop Trafikverket och transportköpare gör för hållbara hastigheter. Vi gläds över att Trafikverket vill prata trafiksäkerhet med trafikanterna igen, och att Transportstyrelsen ska utreda regelverket för elsparkcyklar och andra eldrivna enpersonsfordon.

 

25 000 dog i vägtrafiken i Europa 2018
I genomsnitt under 2018 omkom 49 personer per miljon invånare i den europeiska vägtrafiken. Det innebär att drygt 25 000 människor miste livet i trafiken i EU förra året. Antalet omkomna minskade med 1 procent jämfört med 2017. I Sverige ökade antalet omkomna med 28 procent från 2017. Det var bara i Estland och Luxemburg som ökningen var större. I Sverige omkom 32 personer per miljon invånare. I både Norge (20) och Danmark (30) var trafiksäkerhetsutvecklingen bättre, samt i Schweiz och Storbritannien. Mer läsning >> ETSC Pin-Report

 

Det är högst osannolikt att EU når sitt halveringsmål från 2010 till 2020 när det gäller omkomna i vägtrafiken. I så fall skulle antalet omkomna behöva minska med drygt 20 procent under 2019 och 2020.

I maj 2018 antog Europakommissionen EU:s strategiska aktionsplan för trafiksäkerhet (EU Strategic Action Plan for Road Safety). I den finns ett nytt mål om en halvering av antalet omkomna i vägtrafiken till 2030 med utgångspunkt i 2020 års resultat. För första gången finns också ett mål om att halvera antalet allvarligt skadade under samma tidsperiod. I aktionsplanen nämns trafiksäkerhetsåtgärder som främst gäller fordon (exempelvis automatisk nödbroms och ISA som standard i nya fordon) och infrastrukturåtgärder, inte bara på det största vägnätet.

Omkomna i vägtrafiken i Sverige under 2019
Hur går det för trafiksäkerheten i Sverige under 2019? Förra året var ett mörkt år med 324 omkomna personer i vägtrafiken. Hittills i år ser det glädjande nog mycket bättre ut. Antalet som presenterats av Transportstyrelsen till och med september 2019 visar att 170 personer preliminärt omkommit i vägtrafiken i år. Motsvarande tidsperiod 2017 var det 204 omkomna och förra året var det 225.

Det går för fort i tätorten
NTF har mätt hastigheten i tätort på gator med hastighetsgräns 40 – 70 km/tim. VTI har analyserat mätningarna och konstaterar i VTI-rapport 1001 att det totalt sett var 66 procent som höll hastighetsgränsen år 2018. Hastighetsefterlevnaden är sämst på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim där endast 53 procent av trafiken höll hastighetsgränsen. På gator med 50 km/tim var det 66 procent, på 60 km/tim 80 procent och på 70 km/tim var det 79 procent som höll hastighetsgränsen. Resultaten för 60 och 70 km/tim ligger därmed i princip på den målnivå om 80 procents hastighetsefterlevnad som finns för år 2020. Därmed är det framför allt hastighetsefterlevnaden på gator med låg hastighetsbegränsning som behöver förbättras för att nå målet år 2020. Jämfört med mätningarna från 2017 så kan inga signifikanta skillnader konstateras. Mer läsning >> VTI-rapport 1001

Upprop – Tillsammans för hållbara transporter!
Även Trafikverket konstaterar att det går för fort på vägarna – på både kommunala och statliga vägar - och alltför många dör i trafiken. Därför tar nu några av Sveriges största transportköpare, tillsammans med Trafikverket, sitt ansvar och använder upphandling som verktyg för att uppnå hållbara hastigheter.

Axfood, Clas Ohlson, COOP, ICA, Transport & Logistics Services IKEA Supply, PostNord, SSAB, Södra skogsägarna och Trafikverket uppmanar både privata och offentliga aktörer som i sin verksamhet köper eller utför transporter att ta sin del av det gemensamma ansvaret för att komma till rätta med hastighetsöverträdelser. Detta sparar liv, miljö och kostnader samt bidrar till en tryggare och säkrare arbetsmiljö för de som har trafiken som arbetsplats.

Lena Erixon, som är generaldirektör på Trafikverket, konstaterar att trafiksäkra transporter är en viktig kvalitets- och hållbarhetsfråga för samhället. Målet med uppropet är att skapa en nationell samling där transportköpare uttrycker sina förväntningar på hastighetsefterlevnad i de transporter de handlar upp. På så sätt vill man bidra till den attitydförändring som krävs för att sänka hastigheterna och därmed minska antalet dödade och skadade i trafiken.

 

Trafikverket pratar med trafikanterna igen
På Tylösandsseminariet berättade Trafikverket om det uppdrag man fått av Regeringen i Nationell plan för Transportsystemet 2018-2029 att genomföra insatser som avser ”medborgar- och trafikantinformation för ökad trafiksäkerhet i vägtrafiken”. Trafikverket vill sätta trafiksäkerhetsfrågan på agendan, och långsiktigt medvetandegöra och kunskapshöja, samt förändra trafikanters normer och beteende. De initiala områdena handlar om Övergripande budskap om trafiksäkerhet, om Hastighetsefterlevnad och om Alkohol och narkotika i trafiken. Kommunikationen ska utgå från en positiv uppfattning om människan som en trafikant som vet sitt eget bästa, och därför utformas som ett stöd till medborgare och trafikanter. Kommunikationen ska inte berätta om hur fel det kan bli om man inte gör som man borde. Det ska vara tydliga budskap som handlar om att det ska vara lätt att göra rätt.

 

Elsparkcyklar och andra eldrivna enpersonsfordon
Uthyrning av elsparkcyklar är inget nytt fenomen, de har funnits i Sverige sedan augusti 2018. Antalet städer där de förekommer ökar, och inom varje stad blir de fler och fler. Vi ser dem ofta parkerade eller liggande på olämpliga platser. De blir därför ett irritationsmoment och ett problem för gående, och speciellt för synskadade och personer med funktionsnedsättningar. Olyckorna och personskadorna ökar och hitintills har en person omkommit på en elsparkcykel.

Elsparkcyklarna, och andra eldrivna enpersonsfordon, klassas i nuläget som en cykel om de har en maxhastighet på 20 km/tim och en motorstyrka på max 250 w. Till skillnad från en vanlig cykel får de framföras på trottoarer och gångbanor om de inte körs fortare än gångfart (6 - 7 km/tim).

Nu har Transportstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att beskriva de regelverk som gäller för eldrivna enpersonsfordon, däribland elsparkcyklar och elcyklar. Myndigheten ska beskriva omfattningen av olyckor och olyckstillbud där sådana fordon är inblandade. Transportstyrelsen ska också utreda behovet av regeländringar för att användandet ska bli trafiksäkert och miljövänligt samt underlätta för användarna.

Uppdraget omfattar även att överväga om nuvarande trafiklagstiftning kan och bör förtydligas eller utökas med syfte att ge kommunerna bättre möjligheter att reglera eldrivna enpersonsfordon. Vidare ska Transportstyrelsen analysera om det bör införas krav på uthyrare att lämna information om gällande regler till användare av dessa fordon och möjligheten att införa ett krav på tillstånd för att få hyra ut elsparkcyklar.

Uppdraget ska redovisas i tre delar. Senast den 29 mars 2020 ska en beskrivning av regelverken för eldrivna enpersonsfordon redovisas, en beskrivning av tillståndet gällande olyckor och olyckstillbud ska redovisas senast 1 november 2020, och senast den 1 mars 2021 ska en slutgiltig redovisning lämnas.

NTF ser fram mot redovisningen av uppdraget även om det dröjer. Vill du läsa mer om eldrivna enspersonsfordon så finns information på NTF:s webbplats >> Eldriva enpersonsfordon

 

Med önskan om en fortsatt fin höst!
Susanne Wallhagen