... på fyrhjuling

Fyrhjulingar ökar snabbt i antal och med dem också antalet dödade och allvarligt skadade. Fyrhjulingar kan vara registrerade som traktor, terränghjuling (ATV), motorcykel eller moped.

Traktor, motorcykel och moped får användas på väg medan terrängskoter bara får användas i terräng under noggrant specificerade förhållanden. Den får också korsa väg. Hjälmkrav gäller för motorcykel och moped. För samtliga fordonstyper krävs någon form av förarbevis eller körkort.

Antalet registrerade fyrhjulingar har ökat kraftigt under 2000-talet fram till 2007. Vid slutet av 2007 var antalet fyrhjulingar i trafik drygt 36000 varav ca 10000 var registrerade som motorcyklar. Under senare år har cirka 6000 ATV och cirka 4000 mc-klassade nyregistrerats per år. 

Olycksutvecklingen har under perioden 2003-2008 ökat mer än som motiveras av antalet fordon. Under dessa år dödades 18 och skadades över 70 personer svårt. Under senare år har dessa tal sjunkit till i genomsnitt 5-6 dödade och 20-25 svårt skadade per år. De flesta skadeolyckorna inträffar på allmän väg med män som förare. 

Skadeolyckorna är ungefär lika fördelade mellan ATV och mc. Räknat per registrerat fordon betyder det att olycksrisken är 2,5 gånger högre för mc-registrerade än för terrängskotrar. Antalet dödade är dock dubbelt så många på ATV som på mc. I övrigt visar djupstudier att nästan alla dödsolyckorna var singelolyckor där vältning var vanligast, att ca två tredjedelar av förarna var alkoholpåverkade och att 9 av 10 som dödats på ATV saknade hjälm.

En fyrhjuling har hög tyngdpunkt, blir lätt instabil och saknar förutsättningar att skydda sin förare vid en olycka. NTF menar att fyrhjulingar är ett värdefullt arbetsfordon vid terrängkörning i skogs- och jordbruk samt annan yrkesutövning men att det är en fordonstyp som inte bör finnas i trafiken på allmänna vägar. Eftersom det i Sverige inte är tillåtet att köra motorfordon i terrängen, utom vid viss yrkesmässig användning, bedömer NTF nyttan av fordonet i trafik som högst begränsad.

 

NTF anser att..

Lagstiftning

  • Möjligheten att registrera fyrhjuling som mc och moped ska tas bort.
  • Hjälmanvändning för samtliga kategorier av fyrhjulingar ska bli obligatorisk.
  • Insatser ska vidtas för att minska olaglig trimning av fyrhjulingar som är landsvägsregistrerade.


Utbildning, körkort och förarbevis

  • Information till allmänheten om risker förknippade med fyrhjulingar ska stärkas.
  • Förarbevis för fyrhjulingar ska kunna återkallas.