...på cykel

Svenska folket cyklar ofta och gärna. Undersökningar visar att många vill cykla mera än vad de gör i dag. Ett starkt uttalat önskemål är dock att slippa trängas med biltrafiken. För närvarande pågår, i många delar av landet, arbete för att öka cyklismen, både för en ökad hälsa och för att bilanvändningen ska minska.

Cyklande främjar kondition och hälsa och är gynnsamt för miljön. Risken för dödsfall per kilometer då man cyklar är ca 5 gånger så hög som när man åker bil. Två tredjedelar av de omkomna cyklisterna dödas i tätort och en tredjedel utanför tätort. Dödsriskerna per kilometer för cyklisterna är sannolikt betydligt högre på landsbygd än i tätort eftersom en betydligt mindre del av cyklisters transporter sker på landsvägar än i tätorter. 

Eftersom cyklister är oskyddade är det centralt att trafikmiljön utformas med deras säkerhet som utgångspunk. GCM-handboken ger konkreta råd och anvisningar för hur detta ska ske, bl.a. när det gäller hastighetssäkring i korsningspunkter.

Oklarheter råder bland cyklister och bilister om regler vid övergångsställe och cykelöverfart. Detta leder till osäkerhet kring vem som ska lämna företräde. Osäkerhet i samspelet mellan oskyddade trafikanter och bilister kan lätt leda till konflikter och olyckor. Skallskador är allvarligast och drabbar framför allt de cyklister som inte använder hjälm. Hjälmen halverar risken för dödliga eller allvarliga skador. En nödvändig förutsättning för en säker cykeltrafik är därför att hjälm används. En stor del av de cyklister som får skallskador vid olycka har dessutom påvisats vara påverkade av alkohol. Det finns därför skäl att också aktualisera en diskussion om hur detta problem kan minskas.

Användningen av cykelhjälm har ökat fram till 1998 och har därefter legat relativt konstant på 15-20 procent. Den är högre bland barn under 10 år och bland dem som cyklar till och från arbetet och den varierar mycket mellan olika regioner. Den 1 januari 2005 infördes en lag om obligatorisk användning av hjälm för barn upp till 15 år. Användningen bland barn är nu ca 60% och minskar kraftigt bland barn över 15 år. Analyser av cykelolyckor visar att en stor del av äldre cyklister i olyckor inte använt hjälm. Ett effektivt sätt att minska dessa skador är att införa en cykelhjälmslag för alla.

En säker cykling förutsätter säkra cykelvägar. Även fordonet - cykeln har stor betydelse för säkerheten. Det är därför viktigt att alla cyklar har nödvändig säkerhetsutrustning såsom bra bromsar, lyse fram och bak, ringklocka samt reflexer och att barncyklar har bromsutrustning som barnen kan klara av.

NTF anser att..

Anpassning av trafikmiljön

 • Cyklister har rätt till en säker trafikmiljö.
 • Kommunerna och Trafikverket ska utveckla cykelvägnäten för att stimulera till ökat och säkrare cyklande.
 • Cykeltrafik ska i möjligaste mån separeras från biltrafik. Där så inte är möjligt ska hastigheten vara högst 30 km/tim i tätort.
 • Cykelöverfarter ska hastighetssäkras och i övrigt utformas med tanke på cyklisternas säkerhet.
 • Cyklister och fotgängare ska också, i möjligaste mån, separeras.
 • Drift och underhåll av cykelvägar, även vintertid, ska prioriteras.
 • Trafikverket måste i högre utsträckning beakta cyklisternas säkerhet på det statliga vägnätet.
 • Cyklisters säkerhet måste beaktas vid anläggning av mittseparerade 2+1-vägar, t.ex. med anläggande av separat cykelled.


Cykelhjälm

 • Lag om cykelhjälm som omfattar alla cyklister ska införas.
 • Åtgärder ska sättas in för att få barn upp till 15 år att följa lagen om cykelhjälm och för att få dem att fortsätta använda hjälm efter att de fyllt 15.
 • Barn under sju år ska ha småbarnshjälm. Småbarnshjälm är en cykelhjälm med ett speciellt grönt spänne. I och med att spännet löser ut vid viss belastning minskas risken för att barn kan kvävas om de fastnar med hjälmen i samband med lek.


Cykeln

 • Cykelbranschen ska ta ökat ansvar för trafiksäkerheten.
 • Enbart cyklar som har lagstadgad säkerhetsutrustning ska säljas.
 • Cykelförsäljarna ska ta ökat ansvar för marknadsföring av användning av cykelhjälm och för cykelns säkerhet (belysning, reflexer, bromsar, m.m.).
 • Cyklar för små barn ska vara utrustade med fotbroms.


Cykling/eget ansvar

 • Cyklister behöver få kunskap om och bli mer motiverade att ta sitt Nollvisionsansvar genom att följa trafikregler, t.ex. när det gäller trottoarer, cykelöverfarter, användning av belysning och reflexer i mörker samt ringklocka.
 • Cyklister behöver motiveras att i högre utsträckning använda reflexväst.
 • Vuxna ska få bättre kunskap om barns förutsättningar och behov som cyklister.
 • Barn under 11-13 år är inte mogna att cykla i trafiken.
 • Åtgärder behöver vidtas för att minska cyklande under påverkan av alkohol.