Trötthet

Trötthet är ett stort och i stora stycken försummat trafiksäkerhetsproblem. I polisens rapporter om olycksorsaker anges trötthet som orsak i endast några enstaka procent av olyckorna. Bortfallet är dock stort och den verkliga förekomsten bedöms vara mycket större. Problemet är störst bland unga förare och yrkesförare.

Forskning har visat att de flesta förare är medvetna om sin trötthet men att de underskattar riskerna och överskattar sin förmåga att hantera situationen.

Kunskapen inom området är dock fortfarande bristfällig och mer forskning behövs om problemets omfattning och karaktär men framför allt om effektiva åtgärder för att minska problemet.

Redan i dagsläget kan dock utifrån den kunskap som finns vissa åtgärder rekommenderas. Det enda riktigt effektiva motmedlet mot trötthet är sömn. Vi vet också att en kort sömn ofta är effektivt för att motverka fortsatt akut trötthet men tröttheten kommer ganska snabbt tillbaka. Kaffe verkar också uppiggande en stund men effekten av 2-3 koppar avtar efter ca 1 timme. En kort sömn kombinerat med kaffe bedöms kunna ha en ökad effekt. I övrigt har mycket positiva effekter av frästa räfflor rapporterats för förare med nedsatt uppmärksamhet. De förhindrar att föraren glider ut ur sitt körfält genom att alstra vibrationer och ljud. Tekniska stödsystem som skall känna igen trötthet och varnar föraren har också tagits fram och bör utvecklas vidare.

 

NTF anser att...

Trafikantens ansvar

  • Medvetenheten om trötthetsproblematiken måste ökas bland alla trafikanter
  • Informationen och utbildningen ska stärkas om trötthet som olycksorsak, hur man förebygger trötthet och vad man ska göra om man blir akut trött.
  • Upphandlare och utförare av transporter ska ta ett ökat ansvar för att minska de trötthetsrelaterade olyckorna.


Andra åtgärder

  • Rapporteringen av trötthet som olycksorsak bör utvecklas.
  • Bullerremsor och frästa räfflor vid vägkant och vägmitt ska användas i större utsträckning.
  • Bilindustrin ska fortsätta utvecklingen av system som registrerar trötthet hos föraren och varnar denne.
  • Polisen ska i högre grad övervaka efterlevnaden av kör- och vilotider


Forskning och utveckling

  • Djupstudier av trötthetsrelaterade olyckor bör genomföras.
  • Forskningen ska stärkas om trötthetsproblemets omfattning och karaktär och om vad man kan göra för att minska problemet.
  • Utformningen av frästa räfflor behöver utvecklas så att de inte är farliga för motorcyklister.