Hastighet

Hastighetsfrågorna är avgörande för Nollvisionen. Bilarna har radikalt ökat våra möjligheter till förflyttningar och resor. Mobiliteten är en viktig grund för det moderna samhället och för medborgarnas livskvalitet. Hastigheten, eller egentligen restiden, är en av de viktigaste kvaliteterna hos mobiliteten.

Samtidigt är hastigheten ofta avgörande för olyckors konsekvenser och påverkar starkt förarens möjligheter att undvika dem. Detta är trafiksäkerhetsarbetets kärna. Vid ökade hastigheter ökar dessutom bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp kraftigt utan att väsentliga tidsvinster görs. Genom att hastighetsanpassning är så viktig för både säkerhet och miljö, ges möjligheter till samordnade aktiviteter och gemensamma argument som gagnar trafiksäkerheten. En vägs hastighetsgräns ska sättas utifrån den högsta ”säkra” hastigheten under goda förhållanden. Ett omfattande arbete med att revidera våra hastighetsgränser pågår och vi ser en gradvis förbättring av efterlevnaden, men fortfarande är det omkring hälften av förarna som kör fortare än tillåtet.

För att i möjligaste mån undvika olyckor görs idag vägmiljön så överblickbar och förutsebar som möjligt. Både vägmiljön och fordonen görs förlåtande, vilket innebär att våldet på människokroppen begränsas vid de olyckor som ändå sker. Deformerbara strukturer i fordonen, bälten, krockkuddar, hjälmar, vägräcken och borttagande av hårda föremål nära vägen reducerar konsekvenserna av en olycka.

Hastigheten är något som man vill ha, men samtidigt skydda sig från. Det måste finnas en balans mellan fordonets utformning, vägens utformning, trafikantens skyddsutrustning och hastigheten för att konsekvenserna av en olycka inte ska leda till död eller allvarlig skada. Korrekt anpassade hastighetsgränser och respekten för dessa är därför helt avgörande för Nollvisionen.

Automatisk övervakning av hastigheter tillämpas i Sverige och i många andra länder med gott resultat. För att göra vår automatiska övervakning effektivare fordras att ägaren av fordonet bötfälls eller får en skyldighet att uppge vem som använde fordonet då detta fotograferades. Det har dock visat sig svårt att hitta principer för ett direkt ägaransvar som samtidigt ligger i linje med svensk rättspraxis att det är den som begår ett brott som ska straffas. I ett angiverisystem är det samtidigt svårt att undvika krav på angiveri av närstående. Här krävs ett fortsatt utredningsarbete.

Polisen har sänkt sina toleransgränser vid hastighetsövervakning. Man ska nu tillämpa en toleransgräns på 5 km/tim (plus den tekniska felmarginalen hos mätinstrumentet). Många förare överskrider hastighetsgränsen och utnyttjar den tolerans som polisen har i sina mätningar. Genom att ta bort toleransen helt skulle många liv sparas genom att medelhastigheten sänks. På samma sätt skulle en strikt tillämpning av de nya toleransgränserna vid alla hastighetsbegränsningar minska medelhastigheten och spara många människors liv och minska deras skador.

NTF anser att..


Hastighetsgränser

 • Hastighetsgränser ska vara konsekventa och anpassas till vägens standard och utformning, vara baserat på det krockvåld människan tål och kännas motiverade av trafikanterna.
 • Användningen av lokala sänkningar av hastighetsgränser på landsvägar i anslutning till bebyggelse där det finns fotgängare och cyklister ska öka.

Hastighetsefterlevnad

 • Samhällets förlåtande attityd till fortkörning ska ändras.
 • Hastighetsgränsen är den högsta hastighet som man endast kan hålla under ideala förhållanden. Detta måste tydligt kommuniceras i hela samhället.
 • Överskridande av hastighetsgränser innebär en påtaglig risk även för medtrafikanter. Detta måste på alla sätt göras tydligt för fordonsförarna.
 • Köpare och utförare av transporter ska ta ansvar för att transporterna sker med lagliga och i övrigt efter omständigheterna anpassade hastigheter.
 • Körkortsutbildningen ska ge en klar insikt om de risker som är förenade med höga hastigheter.
 • Hastighetsförhärligande reklam bör motarbetas.
 • Bilfabrikanterna ska erbjuda tekniska stödsystem som hjälper föraren att inte överskrida hastighetsgränserna och dessa system ska införas som krav vid upphandling av transporter.

Övervakning och straff

 • Risken att bli upptäckt och lagförd vid fortkörning ska bli mer påtaglig genom att polisen ökar och effektiviserar övervakningen och att rättsväsendet prioriterar trafikbrotten.
 • Polisens toleransgräns vid hastighetsövervakning ska endast omfatta risk för tekniska mätfel i polisens mätutrustning.
 • Bötesbeloppen för hastighetsöverträdelser ska vara så utformade att de spelar en avgörande roll för bilisters val av hastighet.
 • Körkortsingripande ska ske då hastighetsgränsen överskrids med mer än 20 km/tim på alla vägar utom vid begränsningen 30 km/tim där körkortet ska dras vid 15 km/tim överträdelse.
 • Möjligheten att erbjuda utbildning i samband med trafikförseelser ska utredas.
 • Automatisk kameraövervakning ska användas i större utsträckning. Utbyggnaden av ATK ska fortskrida, även i tätort.
 • Möjligheter att införa ägaransvar vid hastighetsöverträdelser ska utredas närmare.
 • Antalet manuella kontroller av hastighet ska öka.
 • Färdskrivarna i yrkestrafiken ska användas för att kontrollera hastighetsöverträdelser.
 • Hastighetsregulatorerna på tunga fordon ska kontrolleras.


Forskning och utveckling

 • Sambanden mellan hastighet och skadekonsekvenser för olika typer av kollisioner ska utredas bättre, inte minst för att kunna framställa tillförlitliga och uppdaterade s.k. krockvåldskurvor.