Nyhetsbrev

Aktuellt inom trafiksäkerhetsområdet

Jag berättar i detta nyhetsbrev om analysen av trafiksäkerhetsutvecklingen under 2021.

210 omkomna under 2021
I den målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet som finns i Sverige har nya etappmål satts till 2030. De innebär max 133 omkomna och 3100 allvarligt skadade.

År 2021 om kom 210 personer i vägtrafikolyckor och 26 personer i suicid, se figur från Trafikverket. Antalet omkomna är sex fler än under 2020 och antalet suicid tre fler. Utfallet under 2020 och 2021 är troligtvis påverkat av pandemin. Trafikarbetet minskade med 5,1 procent under 2021 jämfört med 2019, men ökade med 4,2 procent jämfört med 2020.

 

Nya rapporter
Två av de nyligen utgivna NTF-rapporterna handlar om elrullstolar och elskoter. I NTF-rapport 2021:4, Privatköp av elrullstol och elskoter, framkommer att återförsäljare i större utsträckning skulle kunna ge trafiksäkerhetsinformation och erbjuda körträning.

» NTF Rapport 2021:4  Privatköp av elrullstol och elskoter

 

I NTF-rapport 2021:7 sammanfattas resultaten och de lärdomar vi dragit från hela projektet om elrullstol och elskoter i trafiken och som finansierats av Allmänna Arvsfonden. Utifrån de kunskaper och erfarenheter som genererats i projektet, identifieras utbildning, tydligare regelverk och säkra vägar som tre viktiga åtgärder i det fortsatta arbetet för att minska olyckorna.

» NTF Rapport 2021:7  Elrullstol och elskoter i trafiken

 

Snart kommer snön och halkan, och i vissa delar av vårt avlånga land har vintern faktiskt redan kommit. I NTF-rapport 2021:3, Ingen ska falla, berättas om de observationer av snöröjning och halkbekämpning som NTF gjorde i början av året på platser för gångtrafikanter i 20 kommuner. Vi analyserade också fallolyckor. När samtliga 1 400 observationer ställs samman kan vi konstatera att 72 procent fick bedömningen bra halkbekämpning och 76 procent bedömdes ha bra snöröjning.

» NTF Rapport 2021:3  Ingen ska falla

 

Även i år har NTF mätt cykel- och mopedhjälmsanvändningen i alla kommuner. Resultaten presenteras i NTF-rapport 2021:5 och visar att 42 procent av de vuxna cyklisterna som vi observerat på cykelstråk använder hjälm. Av barnen som cyklar och som vi observerat vid skolor (79 %) och på cykelstråk (21 %) använder 64 procent hjälm. En ökad cykelhjälmsanvändning krävs för att minska antalet cyklister som omkommer eller skadas allvarligt i vägtrafikolyckor. Därför behövs informations- och kunskapshöjande insatser och NTF vill också ha en hjälmlag för alla.

» NTF Rapport 2021:5 Cykel- och mopedhjälmsmätningar 2021

 

Remisser
NTF svarar ofta på remisser inom trafikområdet, och bevakar att trafiksäkerheten beaktas. Under hösten har vi svarat på remisser om Fusk vid körarprov och Effektivare kontroller av yrkestrafik. När det gällde att förhindra fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet ansåg vi att förslagen om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter var tillräckliga. Remissen om effektivare kontroller av yrkestrafik behandlade även möjligheten för Polisen, Kustbevakningen och Tullverket att kunna ta sållningsprov för narkotika i trafiken, det vill säga rutinmässiga prov utan krav på misstanke om brott, precis som med alkohol. NTF anser att det är en mycket lämplig åtgärd som kan bidra till minskat drograttfylleri, men vill inte att man i lagtexten ska låsa sig vid att det är just salivtest som, förutom analys av ögon och ögonrörelser, ska användas. Det kan hämma utvecklingen av andra ”kroppsprov” som i framtiden kan komma att bli bättre och mer relevanta för att detektera droger i kroppen.

Framöver finns en remiss om ansvarsfrågan vid automatiserad körning och nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket. En ytterligare remiss gäller Transportstyrelsens utredning om behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon, framför allt elsparkcyklar.

Transportstyrelsens förslag är följande:

  • Begränsningen på 250 watt av motoreffekten tas bort för icke självbalanserande cyklar utan tramp- eller vevanordning i samband med att föreskrifterna om cykel i TSFS 2009:31 uppdateras med bland annat viktbegränsning för dessa fordon.
  • Eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är att anse som cykel får inte föras på gångbana, om det inte är avsett för personer med fysisk funktionsnedsättning.
  • Möjligheten att märka ut cykelpassager tas bort, för att på sikt tas bort helt ur vägmärkesförordningen.
  • Dagens bestämmelse – som gör det möjligt för den som är över 15 år att cykla i körbanan trots att cykelbana finns i närheten när den högsta tillåtna hastigheten är 50 kilometer per timme eller lägre – tas bort.

De här förslagen håller vi nu på och funderar över, och vi kommer troligen landa i att det är bra förslag. Samtidigt funderar vi över om det borde vara någon åldersgräns för att få köra elsparkcykel. Är det verkligen ett bra fordon för barn? Vad tycker du?

Du hittar alla våra remissvar här: NTF:s remissvar

 

Avslutning
Den mörkare årstiden är här så glöm inte bort att vara synlig när du går och cyklar i stan eller på landsbygden – använd belysning, reflexväst och andra reflexer.

Med önskan om en fin höst!
Susanne Wallhagen, trafiksäkerhetsansvarig