Nyhetsbrev

Aktuellt inom trafiksäkerhetsområdet

Jag berättar i detta nyhetsbrev att antalet omkomna i vägtrafiken till och med oktober månad är lägre än motsvarande period förra året. Vi tycker till om elsparkcyklar i vårt policydokument NTF Anser och du får här veta vad vi anser behövs för ökad trafiksäkerhet. Slutligen visar jag på de sista NTF-rapporterna som publicerats 2021, alla handlar om ökad och säker cykling.

 

161 omkomna under januari – oktober 2021
Fram till och med oktober månad i år har 161 personer omkommit i vägtrafiken. Se i figuren hur trafiksäkerhetsutvecklingen varit månad för månad sedan 2017. Antalet hitintills är lägre än tidigare år, 2020 omkom 165 under samma tidsperiod och 2019 var det 191 omkomna under januari till oktober. Figuren bygger på polisrapporterade data som dokumenterats av Transportstyrelsen, och siffrorna för 2021 är preliminära. Ska vi våga hoppas på att antalet omkomna i vägtrafiken år 2021 blir det lägsta hitintills?

 

Männen står för 75 procent av de omkomna. Glädjande är att antalet barn under 18 år hitintills är lägre än förra året (9 jämfört med 14), men fler än 2019 (6 barn). Antalet personer 65 år och äldre är ungefär lika som förra året (48 respektive 49), men lägre än 2019 (66 personer). När det gäller färdsätt är det hitintills i år något fler cyklister som omkommit och något färre gångtrafikanter. Det är en person i buss som omkommit, tidigare år är det ingen. Det är också fler personer som omkommit i tung lastbil, fem, jämfört med en eller två de båda tidigare åren. I lätt lastbil är det färre som omkommit hitintills i år jämfört med tidigare år. Tyvärr har vi inte kunnat ta del av Transportstyrelens statistik för november månad, men titta gärna in på deras hemsida för att se om nya uppgifter publiceras under de närmaste dagarna (Statistik över vägtrafikolyckor - Transportstyrelsen). Olycksstatistik »

 

Hur kan vi öka trafiksäkerheten för elsparkcyklister och andra trafikanter som berörs?
I vårt policydokument NTF Anser har vi gjort uppdateringar under området cyklister. Syftet är att öka säkerheten både för elsparkcyklisterna och för andra oskyddade trafikanter som kan hamna i interaktion med elsparkcyklister eller elsparkcyklar.

Förändringarna är beslutade av NTF:s styrelse och du hittar hela NTF Anser dokumentet här: NTF Anser »
Vill du bara läsa om cyklister gör du det enklast här: Om cyklister »

Här följer de ändringar vi gjort. Självklart anser vi att elsparkcyklister, liksom andra cyklister, alltid ska använda hjälm, följa trafikregler och använda ett rätt utrustat fordon.

  • Elsparkcyklar ska inte framföras på gångbanor och trottoarer.
  • Kommuner ska ställa krav och komma överens med uthyrningsföretagen om exempelvis parkeringslösningar, var fordonen får vara i olika hastigheter, och om fordonens säkerhetsstandard. Krav kan också ställas på fordonens livslängd och hållbarhet, företagens arbetsförhållanden och att företagen är klimatneutrala. Syftet med kravställningarna är att säkerheten ska öka för elsparkcykelanvändare och för övriga gång- och cykeltrafikanter.
  • Barn under 15 år ska inte använda eldrivna fordon klassade som cykel.
  • Informationsåtgärder ska vidtas för att endast en person ska åka på varje elsparkcykel. I Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner står att fordonet ska vara inrättat huvudsakligen för befordran av en person. NTF anser att lagen ska förtydligas.
  • Elsparkcykel ska inte användas vid risk för halka och snö.
  • Informationsåtgärder för minskat cyklande under påverkan av alkohol och andra droger ska vidtas. Detta är särskilt viktigt för eldrivna fordon.

 

Nu är det dags att svara på remissen om Transportstyrelsens förslag utifrån den genomförda utredningen om behovet av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon. Svaret ska lämnas till Infrastrukturdepartementet senast 7 januari. Du kommer hitta vårt svar här: Remisser »

Nya rapporter inom cykelområdet
I NTF rapport 2021:8 Ökad och säker cykling – Säker vintercykling och ökad cykelhjälmsanvändning redovisar vi två olika projekt. I delprojektet ”De borde cykla själva” ville NTF synliggöra vintercyklister i media, visa att det faktiskt går att cykla på vintern, och att det finns många fördelar med detta. Vi sammanförde vintercyklister med ansvariga för drift- och underhåll samt ansvariga för planering och utformning av gång- och cykelbanor i två kommuner. Tillsammans med media cyklade och samtalade dessa om underhåll och utformning av cykelbanor lokalt. Cyklisterna kunde då tydligt visa på problem utifrån ett cykelperspektiv, exempelvis bristande snöröjning och halkbekämpning på gång- och cykelbanor, problem med höga snövallar, hjulspår, blöta löv och pölar, samt slask och modd som fryser och kanske döljs av snö. Cyklisterna i sin tur, fick höra hur kommunen resonerar kring cykelfrågor och fick en helhetsbild av kommunernas vinterväghållning.

Det andra delprojektet, #Det som är du, bestod av lokal kommunikation för ökad cykelhjälmsanvändning. Genom att synliggöra lokala initiativ för säker cykling samtidigt som budskapet ”Var rädd om det som är du” har spridits vid lokala event och via sociala media, har projektet bidragit till ökad säker cykling.

NTF rapport 2021:9 Ungdomars intresse för säkra, hälsosamma och klimateffektiva resor, berättar om ett samarbete med Ungdomsfullmäktige i fyra kommuner. Ungdomarna uppgav att de uppskattar att cykla och gå tillsammans med andra. Den sociala dimensionen på cykling och gång kan därför vara värdefull att lyfta fram om vi vill locka fler ungdomar att cykla och gå. Det som påverkar dem att inte gå och cykla är långa avstånd, farliga korsningspunkter, stöldrisk och dåligt väder. Om vi vill att fler ska gå och cykla under större delen av året behöver vi satsa på att göra bättre och säkrare gång- och cykelstäder.

I NTF rapport 2021:10, Säkrare gång- och cykelvägar redovisar vi dialoger med kommuner och Trafikverksregioner samt intervjuer med cyklister. Både kommuner och Trafikverksregioner har ambitioner och planer för att öka antalet säkra GCM-passager, men det blir ofta kompromisser mellan tillgänglighet/framkomlighet och säkerhet. Kommunerna nämner också att befintlig trafikmiljö och ekonomiska resurser är begränsande när det gäller att utforma enligt rekommendationer och att hålla en god standard när det gäller drift och underhåll på gång- och cykelvägar. För att få igenom beslut om förbättringar och investeringar behöver kommunerna satsa på att ta fram cykelplaner. En ytterligare slutsats från projektet är att det krävs informationsinsatser kring vilka trafikregler som gäller vid cykelöverfarter. Vi ser att det finns brister bland cyklisterna och för att öka säkerheten bör även bilisterna informeras.

 

Avslutning
Med en önskan om fina jul- och nyårshelger!

Susanne Wallhagen, trafiksäkerhetsansvarig