VTI Rapport

1112 Hastigheter på kommunala gator i tätort

I februari 2020 fattade Riksdagen beslut om ett nytt halveringsmål inom trafiksäkerhet. Målet för 2030 är att antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras och antalet allvarligt skadade minska med 25 procent. För att följa utvecklingen mot målet 2030 studeras utvecklingen av antalet dödade och allvarligt skadade samt ett antal utpekade indikatorer.

En av indikatorerna är: hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet där delmålet är att minst 80 procent ska hålla hastighetsgränsen. Syftet med föreliggande studie är att följa upp förändringar av trafikanternas hastighetsval och hastighetsefterlevnad på det kommunala huvudvägnätet i tätort i relation till detta mål. Mätningarna genomfördes av NTF1 under september månad 2021 på 23 olika orter i Sverige och omfattar det kommunala huvudvägnätet med hastighetsgränser 40–70 km/tim. Resultaten visar att för alla fordon år 2021 var den genomsnittliga reshastigheten på det studerade vägnätet 47 km/tim. För hastighetsgräns 40 km/tim var reshastigheten 40 km/tim, för 50 km/tim var den 46 km/tim, för 60 km/tim var den 53 km/tim och för gator med 70 km/tim var den 63 km/tim. Jämför man med 2020 har det inte skett några signifikanta förändringar av reshastigheten.

Vad gäller efterlevnaden av hastighetsgränserna var det totalt sett 64 procent av den studerade trafiken som höll hastighetsgränsen år 2021. Hastighetsefterlevnaden var sämst på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim där endast 49 procent av trafiken höll hastighetsgränsen. På gator med 50 km/tim var det 67 procent, på gator med 60 km/tim var det 74 procent och på gator med 70 km/tim var det 78 procent som höll hastighetsgränsen. Sammanfattningsvis kan konstateras att bristande hastighetsefterlevnad fortfarande är ett problem i tätort, framför allt på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim. För att nå målet att 80 procent av trafiken ska följa gällande hastighetsgräns år 2030 är det framför allt hastighetsefterlevnaden på gator med låg hastighetsbegränsning som behöver förbättras.

1112 Hastigheter på kommunala gator i tätort

Dokument

VTI Rapport 1112


2022-05-16