NTF Rapport

2021:7 Elrullstol och elskoter i trafiken

En elrullstol/elskoter är ett fantastiskt hjälpmedel som ger individen frihet och möjlighet till större delaktighet i samhället. Mellan 2007 till 2016 tredubblades antalet olyckor i Sverige, där en elrullstol eller elskoter var inblandad. Projektet ”Elrullstol i trafiken” har genomförts under 2019-2021 med stöd av Allmänna arvsfonden och i samarbete med Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Personskadeförbundet RTP, SKPF Pensionärerna samt Sveriges Arbetsterapeuter. Det främsta syftet med projektet är att bidra till att antalet skadade och omkomna i elrullstolsrelaterade trafikolyckor minskar trots att antalet elrullstolar och elskotrar i trafiken ökar.

Projektet har använt olika metoder för att bidra till syftet. Det har handlat om att genomföra enkätundersökningar och telefonintervjuer för att få ny kunskap, att ta fram konsumentinformation, filmer, bildstöd och utbildning som vänder sig direkt till användaren och som syftar till att skapa säkra trafikanter. Det har också handlat om att föra dialog med ansvariga i kommuner om hur trafikmiljön kan bli säkrare för målgruppen och med återförsäljare om hur de kan informera mer. Arbetet i projektet visar hur man genom samarbete mellan organisationer med skilda perspektiv kan belysa en fråga och nå ut brett. Projektets tidsomfattning på två år har gett en viktig kontinuitet som möjliggjort fördjupade samarbeten och därigenom ökad genomslagskraft. Utifrån de kunskaper och erfarenheter som genererats i projektet identifieras utbildning, tydligare regelverk och säkra vägar som tre viktiga åtgärder i det fortsatta arbetet för att minska olyckorna.

2021:7 Elrullstol och elskoter i  trafiken

2021-09-30