NTF Rapport

2021:4 Privatköp av elrullstol och elskoter

NTF har med stöd av Allmänna arvsfonden och i nära samarbete med Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Personskadeförbundet RTP, SKPF Pensionärerna och Sveriges Arbetsterapeuter genomfört en undersökning med 15 återförsäljare av elrullstol och/eller elskoter runt om i landet. Syftet med undersökningen har varit att ta reda på vilken trafiksäkerhetsrelaterad information den som privat köper en elrullstol eller elskoter får, samt föra dialog med återförsäljarna om de kan ge mer information till kunden.

Samtalen skedde via telefon under perioden januari till mars 2021. Undersökningen visar att de flesta återförsäljare ger någon form av trafiksäkerhetsinformation, men innehåll och omfattning skiljer sig mycket mellan olika återförsäljare. Flera tar stöd av bruksanvisningen och går igenom trafiksäkerhetsinformationen i den muntligt. Andra överlämnar endast skriftlig information. Ett par återförsäljare lämnar varken skriftlig eller muntlig information. Vanligast är att kunden får information om var man får köra, följt av trafikregler för gående respektive cyklist. Därutöver ges information om att ta sig över trottoarkanter och ojämnheter i marken, samt risken med halka och rullgrus. Information som genomgående saknas är vad som gäller vid möte med gående eller cyklist, trafikskyltar som visar var du får köra i gång- respektive cykelfart, samt information om alkohol och mediciner.

Flertalet återförsäljare erbjuder ingen körträning. Endast sex återförsäljare ger någon form av sådan och bara tre av dem i trafikmiljö. Många återförsäljare erbjuder service och reparationer och kan även åka hem till kunden vid mindre åtgärder. Ingen återförsäljare erbjuder serviceavtal, trots att ett sådant skulle kunna bidra till att fler fordon servas kontinuerligt. Vidare så visar undersökningen att kännedomen om EU-standarden för elrullstol/elskoter är förvånansvärt låg bland återförsäljarna. Återförsäljarna upplever inte att kunderna efterfrågar hög fart, eller att det är vanligt att man ”mixtrar med maskineriet” för att få upp hastigheten. Resultatet visar vidare att det händer att återförsäljare avvisar kunder som inte bedöms som lämpliga för köp av elrullstol eller elskoter, och i den situationen lyfts stödet från anhöriga som viktigt.

Dialogen visar att det finns ett intresse från återförsäljarna att informera mer. Vi vill därför lyfta några goda exempel från undersökningen, med förhoppning att det kan inspirera i det fortsatta arbetet. Vi hoppas även att det material som tagits fram i projektet (se kapitel 6) kan vara ett stöd.

Goda exempel från återförsäljarna i undersökningen:

  • Går igenom trafikinformationen i bruksanvisningen muntligt.
  • Använder NTF:s material och går igenom det muntligt.
  • Ger körträning på olika underlag som grus och gräs, nivåskillnader, svängar, lutning mm.
  • Ger körträning i trafikmiljö.
  • Åtgärdar mindre fel och reparationer hemma hos kund.
  • Visar hur man pumpar däck och kontrollerar däcktryck.
  • Rekommenderar kund att köpa reflexer till sig själv.
  • Rekommenderar kund att köpa flagga.
  • Rekommenderar kund att köpa hjälm.
2021:4 Privatköp av elrullstol och elskoter

2021-06-16