NTF Rapport

2021:10 Säkrare gång- och cykelvägar

I projektet har NTF genomfört dialoger och intervjuer med tjänstepersoner i kommuner och Trafikverksregioner om säkra gång-, cykel- och mopedpassager, däribland cykelöverfarter, samt drift och underhåll på gång- och cykelvägar. Som underlag till de kommunala dialogerna gjorde vi stickprov på utformning samt drift och underhåll av gång- och cykelvägar.

Både kommuner och Trafikverksregioner har ambitioner och planer för att öka antalet säkra GCM-passager, men det blir ofta kompromisser mellan tillgänglighet/framkomlighet och säkerhet. Kommunerna nämner också att befintlig trafikmiljö och ekonomiska resurser är begränsande när det gäller att utforma enligt rekommendationer och att hålla en god standard när det gäller drift och underhåll på gång- och cykelvägar.

I intervjuer med kommuner som har infört cykelöverfarter säger man att cykelöverfarterna har ett viktigt symbolvärde och samtidigt är en lösning för ökad och säker cykling. De kommuner som inte har infört cykelöverfarter tycker att cykelöverfarter är osäkra för cyklisten och kommunerna är rädda att det blir rörigt eftersom man redan har hastighetssäkrade passager. Kostnaden för att göra de åtgärder som krävs för att bygga om passager till cykelöverfarter anges också som en orsak för att inte införa cykelöverfarter.

Bland de cyklister som intervjuades i kommuner med cykelöverfarter visar det sig att fler än en tredjedel har kunskapsbrister kring vilka regler som gäller vid en cykelöverfart.

Vi konstaterar att många kommuner arbetar för en ökad och säker cykling, men för att få igenom beslut om förbättringar och investeringar behöver de satsa på att ta fram cykelplaner. Kommunerna behöver börja planera för fler cykelöverfarter och undersöka om de hastighetssäkrade passager som man redan har skulle kunna göras om till cykelöverfarter. Att förbättra gång- och cykelvägarnas sidoområden ska finnas med i cykelplanerna precis som annan beskrivning av utformning. Kommunerna måste leva upp till sina ambitioner att utforma enligt GCM-handbokens rekommendationer och att hålla en god standard när det gäller drift och underhåll på gång- och cykelvägar. En ytterligare slutsats från projektet är att det krävs informationsinsatser kring vilka trafikregler som gäller vid cykelöverfarter. Vi ser att det finns brister bland cyklisterna och för att öka säkerheten bör även bilisterna informeras. Även kunskap och information om cykelgator behövs till kommunerna för att de ska införa sådana där det är lämpligt.

2021:10 Säkrare gång- och cykelvägar

2021-12-20