NTF Rapport

2021:1 Säkrare tung trafik - Seminarier

NTF har under hösten 2020 genomfört tio seminarier med åkeriägare som är anslutna till lastbilscentraler som äger transportörsnätverket TRB Sverige AB. Syftet har varit att inspirera till ökat trafiksäkerhetsfokus relaterat till den tunga trafiken. Inledningsvis genomfördes en webbenkät bland trafiksäkerhetsansvariga på alla anslutna åkerier.

Den tunga trafiken ökar på vägarna och är alltför ofta inblandad i olyckor. Årligen omkommer 4–6 personer i tung lastbil och 50 trafikanter i kollision med tung lastbil. Oftast är det inte de som kör den tunga trafiken som skadas eller omkommer, men detta påverkar i allra högsta grad deras arbetsmiljö och upplevelsen av säkerhet på vägarna bland övriga trafikanter. En stor utmaning ligger i att öka hastighetsefterlevnaden för den tunga trafiken.

 

Utifrån webbenkätens resultat och sammanställningar från seminarierna finns följande slutsatser från projektet:

  • Det är meningsfullt att samla ledning för åkerier och lastbilscentraler till seminarier med delande av kunskap och diskussioner, men fysiska möten är att föredra.
  • Åkerierna bör ordna regelbundna arbetsplatsträffar med förare för att kunna lyfta trafiksäkerhetsfrågor och andra viktiga arbetsmiljöfrågor. I de fall åkerierna är enmansföretag kan samarbete ske med andra åkerier eller genom den lastbilscentral eller åkeriförening man tillhör.
  • Bältespåminnare ska finnas i alla fordon och avstängning eller manipulering ska inte vara möjlig, eller ska ge konsekvenser för föraren.
  • System som hjälper till med hastighetsefterlevnaden bör installeras i fordon, och nyttjas fullt ut. Data som kommer ut från systemen bör sammanställas och redovisas för förarna, samt kontinuerligt följas upp. Synergieffekter med bränsleförbrukning, miljö och ekonomi ska framhållas.
  • Alla slag av egenkontroller inom åkerier och lastbilscentraler kan förbättra trafiksäkerheten. Som grund för dessa bör företagen ha policys, förarhandböcker, målsättningar och gärna en certifiering i trafiksäkerhet.
  • Mätningar av hastigheter och bältesanvändning bör göras och resultaten kommuniceras med förarna samt ligga till grund för diskussioner och eventuella åtgärder.
  • Rutiner för att rapportera riskobservationer, incidenter och olyckor vid last- och lossningsplatser, samt på väg ska finnas inom åkerierna. Det måste vara tydligt att rapporterna tas om hand av åkerierna och/eller lastbilscentraler/åkeriföreningar, att de följs upp och att åtgärder vidtas.
  • Transportköpare bör i sina upphandlingar ställa krav som kan öka trafiksäkerheten. Kraven ska följas upp och få konsekvenser om de inte följs.
2021:1 Säkrare tung trafik - Seminarier

2021-02-03