NTF Rapport

2020:8 Gå och cykla säkert till skolan

Projektet Gå och cykla säkert till skolan är en fortsättning av ett delprojekt som NTF genomförde under 2018, Insatser för ökad och säker cykling bland barn och unga. Projektet har bidragit till uppfyllandet av de transportpolitiska målen genom att stötta skolor och föräldrar med pedagogiskt material om säker cykling, samt genom att NTF fört dialog med kommuner om säkra skolvägar. Syftet med projektet har varit att öka antalet barn som cyklar eller går till skolan samtidigt som antalet dödade och allvarligt skadade cyklister och gående minskar.

Den primära målgruppen har varit barn i låg- och mellanstadieålder, vilka vi har nått genom lärare och föräldrar. Mer än tusen lärare har genom projektet fått tillgång till NTF:s pedagogiska material. Dialoger har förts om trafikmiljön runt skolan och en trafiksäker skolväg. På så vis har lärarna uppmuntrats att integrera trafiksäkerhet och aktiv mobilitet i undervisningen. Eftersom föräldrar har en avgörande roll i att förändra barns resandemönster har vi även vänt oss till föräldrarna för att få dem att reflektera över sina barns skolväg och vilken väg som är bäst att välja. Vi har i samband med detta genomfört ett aktivt påverkansarbete i kommunerna för att åstadkomma förändringar i trafikmiljön runt de skolor där pedagoger och föräldrar påtalat brister. Vi har både återkopplat med synpunkter från lärare och föräldrar, samt haft en generell dialog om säkrare cykelvägar. Sammanlagt medverkade 33 kommuner och 100 skolor i projektet. Vi har träffat pedagoger i 100 möten med information om hur man kan arbeta med aktiva och säkra skoltransporter, till exempel genom att använda karläggningsverktyget #Minskolväg, lektionsförslag på Trafikeniskolan.se och en manual för cykeldagar. Skolorna uppmuntrades att utifrån lokala förutsättningar ha egna rekommendationer kring resor med cykel och till fots.

2020:8 Gå och cykla säkert till skolan

2021-01-12