NTF Rapport

2020:4 ”Inte en till” – dialog med yrkesförare

Trafiksäkerhetsorganisationen NTF har under hösten 2019 genomfört 77 diskussionstillfällen med 536 förare och åkeriägare från åkerier upphandlade av SCA Skog AB. Syftet har varit att skapa medvetenhet och kunskap kring de risker en förare har när man jobbar i en virkeslogistikkedja. Målet är att inga allvarliga olyckor ska ske inom SCA Skogs virkesförsörjningssystem, samt att det ska vara en god säkerhetskultur i hela organisationen inklusive bland entreprenörer. Detta innebär att det ska finnas ett gemensamt sätt att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet.

De slutsatser som kan dras av projekt är:

  • Att samla yrkesförare till diskussionstillfällen om trafiksäkerhet bidrar till en högre trafiksäkerhetsmedvetenhet och bättre beteende. Det gäller framför allt inom områdena bältesanvändning, distraktion och trötthet. Vi kan av utvärderingen inte se ett förändrat beteende inom alla enskilda områden efter diskussionstillfället, men en process har satts igång hos förarna och närmare nio av tio anger att de påverkats i en positiv riktning mot högre trafiksäkerhet.
  • För att förbättra och vidmakthålla en god säkerhetskultur och hög nivå av trafiksäkerhet är det viktigt att förarna kontinuerligt och ofta återkommande samlas till arbetsplatsträffar för samtal om trafiksäkerhet och annat som rör förarnas vardag och verklighet.
  • Kontinuerlig information bör också ges i skriftlig (digital) form för att exempelvis berätta om nyheter och förändringar inom området, om lagar och regler, trafiksäkerhetsfakta och påminna om olika trafiksäkerhetsaspekter.
  • Förarna måste ges bra förutsättningar att utföra sitt arbete på ett trafiksäkert sätt. Det handlar både om en säker trafikmiljö och att arbetsuppgifterna ska gå att utföra inom ramen för arbetstidslagstiftningen och reglerna om kör- och vilotider utan att förarna känner stress och behöver ta risker.
  • Förarna är positiva till system i fordonen som kan hjälpa dem att öka trafiksäkerheten, men kan behöva uppmuntran och motivation att använda dem. Det kan exempelvis röra system för att hålla hastigheten, hålla avstånd, använda bältet, inte köra när man är trött, inte utsätta sig för risker i samband med användning av surfplatta och mobil. Här är det viktigt att lyfta de synergieffekter som kan finnas med god arbetsmiljö och hälsa, miljö och bränsleförbrukning med mera.  
2020:4 ”Inte en till” –  dialog med yrkesförare

2020-10-29