NTF Rapport

2019:8 Kvalitet avseende underhåll av gång- och cykelvägar

NTF har observerat vinterväghållning och barmarksunderhåll på gång- och cykelvägar i sex kommuner med minst 40 000 invånare och sex kommuner med ungefär 20 000 invånare. Kommunerna har varit spridda över hela landet. Även en inventering gällande utformning har utförts. Observationer och inventering har genomförts på två prioriterade gång- och cykelvägar av olika karaktär i respektive kommun. Observationerna har skett vid en specifik väderhändelse i form av snö eller regn i januari, februari och mars. Under april/maj kartlades när grusupptagningen skedde. I maj och juni undersöktes barmarksunderhållet en gång per månad. Bedömning har gjorts utifrån den specifika kommunens egna standardkrav för god kvalitet av underhåll för gång- och cykelvägar.

I ytterligare 25 kommuner har vi gjort lokala stickprov på utformning och vinterväghållning. I samtliga 37 kommuner som har ingått i projektet har vi träffat och informerat respektive kommun om resultatet i projektet samt spridit kunskap om indikatorn Andel av kommuner med god kvalitet på underhåll av gång- och cykelvägar i tätort som ingår i det svenska målstyrningsarbetet.

Vi kan utifrån resultaten av observationerna konstatera att det både i de mindre och större kommunerna finns en god vinterväghållning som har utförts enligt kommunernas egna standardkrav. De sträckor som har sopsaltats har fått ett mycket bra resultat. Det finns dock ett antal områden som kan förbättras. Det gäller exempelvis att snöröjda gång- och cykelvägar många gånger blir för smala om man ser till antalet cyklister. Vi har också sett att där sopsaltning används på cykeldelen och traditionell snöröjning och halkbekämpning på gångdelen, nyttjar gångtrafikanterna cykelvägen istället för gångvägen. Vi såg också att den sopsaltade cykelvägens korsningspunkter med bilväg ofta blev moddiga.

Av dialogen med kommunerna framgår att det i både större och mindre kommuner finns brister i kunskap, både kring målstyrningsarbetet och indikatorn Andel kommuner med god kvalitet på underhåll av gång- och cykelvägar. I uppföljningsmötena med kommunerna framkom också att gång- och cykelvägarnas sidoområden, exempelvis avstånden till fasta sidohinder, inte var något som man tänkt på tidigare. Överlag var mötena med kommunerna värdefulla och kunskapshöjande. Frågor diskuterades med stort engagemang och mer information efterfrågades.

2019:8 Kvalitet avseende underhåll av gång- och cykelvägar

2020-02-04