NTF Rapport

2019:7 Riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon

Trafiksäkerhetsorganisationen NTF har tillsammans med Stora Holm Trafikövningsplats genomfört en riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon. Totalt deltog 22 förare från fyra olika företag i Göteborgstrakten under två lördagar i oktober 2019. Utbildningen pågick under en heldag och innehöll både teoretiska och praktiska moment. Ingående områden var hastighet, trötthet, distraktion, stress, bältesanvändning, förarbeteende, säkerhetskultur med mera. I de praktiska momenten, bland annat på halkbana, fick förarna uppleva hastighetens betydelse genom olika övningar. Egen körning varvades med demonstrationer/ experiment och mellan övningarna fick kursdeltagarna reflektera och diskutera sina upplevelser. Riskutbildningen avslutades med en längre diskussion i grupp.

Riskutbildningen har utvärderats dels genom att förarna innan riskutbildningen fick besvara en enkät med frågor om arbetsplatsens säkerhetskultur samt egen riskmedvetenhet och säkerhetsbeteende. En del av dessa frågor besvarades åter igen vid en uppföljande telefonintervju inom fyra veckor efter genomförd utbildning. Vid telefonintervjun ställdes frågor om riskutbildningsdagen och hur den påverkat förarnas kunskaper, insikter, attityder och beteende. I slutet av riskutbildningen genomfördes en gruppdiskussion som både kan ses som en del av riskutbildningen och en del av utvärderingen.

Riskutbildning finns idag endast för de som tar körkort för motorcykel och personbil. Förarna som deltog i riskutbildningen var överens om att det finns ett stort behov av att ha en riskutbildning även för de som tar körkort för tunga fordon och/ eller att en riskutbildning med praktiska inslag ska finnas med i YKB, yrkesförarkompetensutbildningen. Även de som tar körkort för motorcykel och personbil skulle behöva mer kunskap, helst praktisk, om tunga fordons stora krafter, stoppsträckor, bromsfunktion, döda vinklar och platsbehov för att få insikt och förståelse som kan leda till bättre samspel i trafiken och minskat antal olyckor.

Utvärderingens enkät visar att deltagarna några veckor efter genomförd riskutbildning rapporterar en förbättring när det gäller att ha tillräcklig utbildning i risker och säkerhet för sitt arbete. Förarna uppger en ökad bältesanvändning och minskade överträdelser av hastighetsgränser. De upplever sig också ha mindre svårt att åtgärda risker i arbetet. I högre grad anser deltagarna att de rapporterar tillbud samt att de lär sig av misstag de gör genom att gå igenom och se orsaker bakom dessa. Förarna anser sig också mer riskmedvetna och att de i större utsträckning kan bidra till ökad säkerhet i trafiken. I de uppföljande telefonintervjuerna framkommer att det främst är förarnas attityder till hastighet och avståndsbedömning som har påverkats. Flera uttrycker att deras beteende när det gäller att hålla avstånd har förändrats. Även att de kommer att sänka hastigheten ännu mer, framför allt när det är halt.

Telefonintervjuerna visar att effekten av utbildningen fanns kvar även efter några veckor och fortfarande diskuterades på arbetsplatsen. Trots att en stor del av förarna redan innan utbildningen ansåg sig ha en hög grad av riskmedvetenhet framhåller de att riskmedvetenhet är en pågående process och att de gör små förbättringar hela tiden. Därför anser de att det är viktigt med de påminnelser man fick i riskutbildningen om att det är ett stort och tungt fordon man framför och att utbildningen gav en ”uppsträckning” och en insikt i sin egen och andra trafikanters sårbarhet.

I gruppdiskussionerna framkommer även det stora ansvar som vilar på köpare av transporter och åkeriägare när det gäller att underlätta för förarna att kunna köra trafiksäkert, det gäller till exempel att möjliggöra en god arbetsmiljö utan stress och tillgång till tekniska hjälpmedel i fordonen. Likaså behövs en god säkerhetskultur där man kan prioritera säkerheten. Många deltagare såg inte att de kunde påverka riskerna och att de oftast låg hos andra i trafiken, detta synsätt behöver ytterligare påverkas.

En konklusion från projektet är att riskutbildningen ger en trafiksäkerhetsnytta speciellt inom områdena hastighet och avståndshållning, områden som påverkat lastbilsförarna mest. För att riskutbildningen ska ge ytterligare trafiksäkerhetsnytta

2019:7 Riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon

2020-02-17