NTF Rapport

2019:6 Samverkan för ökad och säker aktiv mobilitet

NTF har i projektet Lokala forum för samverkan för ökad säker cykling inledningsvis genomfört en webbenkät ställd till samtliga kommuner och regioner. Bland de svarande (58 % av kommunerna och 76 % av regionerna) konstateras att knappt hälften av kommunerna och regionerna har en samverkan där regionen och länets kommuner träffas och diskuterar ökad och säker cykling. I tre län, som inte har några lokala samverkansforum för personer som arbetar för en ökad och säker cykeltrafik, genomförde NTF cykelseminarier.

Fokus på seminarierna var främst på cykling men även gång lyftes så att seminarierna handlade om ökad och säker aktiv mobilitet. En av föredragshållarna på alla seminarier var Anna Niska från VTI som också är föreståndare för Cykelcentrum. Den efterföljande webbenkäten besvarades av 57 procent av deltagarna och visar att alla var mycket positiva eller ganska positiva till det seminarium de varit på. De instämde helt eller delvis i att de fick ny kunskap, liksom att de fick ny inspiration till sitt arbete. Majoriteten tror att de kommer att ha mycket stor nytta av informationen de fick. Nästan alla ansåg att man under seminariet fick möjlighet att knyta kontakt med kollegor i länet. En klar majoritet av deltagarna på seminarierna svarade att de önskar återkommande seminarier om ökad och säker cykling. Slutsatsen av det genomförda projektet är det finns ett behov av lokala seminarier och samverkansforum, speciellt för mindre kommuner som sällan deltar på regionala- och nationella möten och konferenser om ökad och säker aktiv mobilitet.

2019:6 Samverkan för ökad och säker aktiv mobilitet

2019-12-11