NTF Rapport

2018:8 Användning av bilbälte 2018

Resultat från NTF:s mätningar av bilbältesanvändningen år 2018 visar att 95 procent av förarna och passagerarna använder bälte. Kvinnor använder bälte i något högre utsträckning än män. Det var 98 procent av de kvinnliga förarna som använde bälte jämfört med 94 procent av de manliga förarna. Observationsundersökningen är genomförd i landets samtliga 290 kommuner under veckorna 37 - 39.

För att nå etappmålen år 2020 om maximalt 220 dödade och 4 100 allvarligt skadade i vägtrafiken måste aktörerna inom trafiksäkerhetsområdet samverka. Målstyrning präglar det nationella samarbetet mellan myndigheter, organisationer och andra aktörer genom att konkreta, verksamhetsnära mål formuleras och följs upp regelbundet. NTF:s långa och breda erfarenhet av trafiksäkerhetsarbete lägger grunden för att kunna samla in ett omfattande datamaterial som visar på aktuell status inom ett antal trafiksäkerhetsområden. Genom denna insats erhålls en beskrivning av nuläget inom viktiga trafiksäkerhetsområden och kan på så sätt tjäna som utgångspunkt för analyser och åtgärder i syfte att nå etappmålen år 2020. NTF har mätt bilbältesanvändningen i personbil sedan år 2004. Under perioden 2004 - 2012 har bältesanvändningen följts upp i 117 kommuner jämnt fördelade i landet. Från och med år 2013 görs mätningarna i samtliga 290 kommuner.

2018:8 Användning av bilbälte 2018

2019-01-19