Nyhetsbrev

Aktuellt inom trafiksäkerhetsområdet

Under Aktuellt inom trafiksäkerhetsområdet presenterar jag trafiksäkerhetsutvecklingen under år 2019, men också hur årets första månader sett ut när det gäller antal omkomna. Jag berättar också om några av de senaste rapporterna som finns i NTF:s digitala bibliotek.

 

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2019
Under Trafikverkets digitala resultatkonferens i april presenterades trafiksäkerhetsutvecklingen för 2019, den går fortfarande att se från Trafikverkets webbplats. I maj har rapporten Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2019: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020 publicerats i Trafikverkets webbutik. Den har nummer 2020:120 och är mycket läsvärd.

När det gäller målstyrningsarbetets indikatorer så är det bara ett fåtal som går i linje med nödvändig utveckling för att nå de uppsatta målen till 2020. Hastighetsefterlevnaden är för låg. På statliga vägar håller 47 procent hastigheten och på kommunala vägar är det 65 procent som kör inom hastighetsgränsen. Trafikverket måste också skynda på arbetet med säkra statliga vägar: att mittseparera eller sänka hastigheterna, samt att fler hastighetskameror behöver komma upp. Inte heller nykterheten på väg går i linje med nödvändig utveckling och 53 personer omkom i alkohol- och/eller narkotikarelaterade olyckor. Bland personbilsförare var en femtedel alkoholpåverkade när de omkom. Oskyddade trafikanters säkerhet behöver också öka stort. Cyklister utgör fortfarande hälften av de som skadas allvarligt i trafiken vilket innebär cirka 2 000 personer. Här behöver takten öka när det gäller att göra gång-, cykel- och mopedpassager säkra, samt att kommunerna måste ha bättre drift och underhåll av gång- och cykelbanor. Självklart måste cyklisterna också ta sitt ansvar och i mycket högre utsträckning använda cykelhjälm. Mätningen för 2019 visade att 47 procent använde cykelhjälm. Bland barn 6-15 år som cyklar till och från skolan var cykelhjälmsanvändningen 65 procent, för vuxna var den 40 procent vid resor till och från arbetet och 43 procent på allmänna cykelstråk.

Antal omkomna och allvarligt skadade går, trots indikatorernas utveckling, i linje med nödvändig utveckling för att nå etappmålen 2020. År 2019 omkom 221 personer i vägtrafikolyckor, vilket troligen är det lägsta antalet någonsin, åtminstone sedan 1930-talet. Det ger cirka 2,2 per hundratusen invånare, och jämfört med övriga nordiska länder så är bara Norge bättre. Där har cirka 2,0 personer omkommit i vägtrafiken per hundratusen invånare de senaste tre åren.

Positivt är att ingen omkommit i buss under 2019. Antalet omkomna på motorcykel är också lägre än de sista årens genomsnitt, 29 omkom, liksom bland gående trafikanter där 27 personer omkom. Det var 17 cyklister och 106 personbilister som omkom. För personbilisterna är det en minskning med 40 procent jämfört med 2018. Däremot omkom 29 personer i lastbil, vilket är mer än det brukar vara. Av dessa färdades 25 i lätt lastbil, vilket är ovanligt många. De fyra som omkom i tung lastbil är som det genomsnittligt brukar vara. Andelen trafikanter som omkom i kollision med tung lastbil under 2019 utgör 24 procent, vilket är en olycklig trend som vi började se under 2018.

 

Antalet personer med allvarlig skada är prognosticerat till 3 850 och ligger under linjen för nödvändig utveckling. Om fallolyckor bland gående räknades som en vägtrafikolycka, skulle antalet allvarligt skadade vara närmare 7 000. Det är alltså cirka 3 000 gående som faller i trafikmiljö utan att något fordon är inblandat, framför allt under vinterperioden.

 

Omkomna månadsvis 2017 - 2020
Till och med april har preliminärt 58 personer omkommit under 2020, det visar statistik på Transportstyrelsens webbplats. Under mars månad var det bara sex personer som omkom – vilket är rekordlågt. Men under april månad har antalet omkomna varit ungefär som tidigare år, nämligen 17 personer. Nästan åtta av tio omkomna är män. Av de omkomna hitintills i år (med känt färdsätt) har 31 färdats i personbil, 7 på motorcykel, 5 i lastbil, 4 på cykel och 6 som gående.

NTF-rapporter
Slutligen vill jag också välkomna dig att ta del av våra NTF-rapporter. Du hittar dem på ntf.se/bibliotek/rapporter, och här är de senast publicerade.

Jag har i tidigare nyhetsbrev nämnt Riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon, och nu finns rapporten publicerad med nummer 2019:7. En riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon, med både teoretiska och praktiska inslag, har genomförts och utvärderats. En konklusion är att riskutbildningen ger en trafiksäkerhetsnytta, speciellt inom områdena hastighet och avståndshållning, det var dessa båda områden som påverkade lastbilsförarna mest.

I NTF-rapport 2020:2, Elrullstol och elskoter i trafiken, har vi genom frågeformulär till arbetsterapeuter som förskriver elrullstolar och elskotrar, samt frågeformulär till personer som använder sådana, undersökt vilken trafiksäkerhetsinformation som ges och tas emot, samt vilken körträning som ges och tas emot. Även frågor om brukares incidenter/ olyckor och upplevelser av olika trafikmiljöer och trafiksituationer har besvarats. Informationen som erhållits ligger till grund för information och utbildning som vi nu tar fram till de som använder elrullstol eller elskoter.

I samarbete med VTI har två studier genomförts och avrapporterats. Den ena handlar om Synskärpans påverkan på bilkörning, där syftet var att i en körsimulator undersöka synens påverkan på körfömåga, oavsett ålder. Grupper av äldre och yngre med godkänd respektive nedsatt syn jämfördes. Resultaten visar att de med god syn upptäckte fordon och fotgängare tidigare, vilket betyder att de uppvisade en bättre reaktionsförmåga och därmed ett säkrare körbeteende. Studien kunde visa att synfunktioner spelar en viktig roll för säker bilkörning.

Den andra VTI-rapporten handlar om Hastigheter på kommunala gator i tätort och visar att på de undersökta hastighetsgränserna, 40-70 km/tim, var det 65 procent som höll hastighetsgränsen år 2019. Hastighetsefterlevnaden var sämst på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim där endast 48 procent av trafiken höll hastighetsgränsen.

 

Avslutning
Med önskan om en fortsatt fin vår – njut av naturens framsteg i den mån du har möjlighet! Och är du ute och kör så håll hastighetsbegränsningen! Hastigheten är en viktig faktor, både för sannolikheten att bli inblandad i en olycka och för hur allvarliga skador man får vid en eventuell olycka. Om du kolliderar i 80 km/tim istället för 90 km/tim minskar du risken att omkomma med 40 procent, samtidigt som bränsleförbrukningen minskar och därmed bidrar du till både bättre miljö och bättre ekonomi.

 

Vänliga hälsningar, Susanne Wallhagen, trafiksäkerhetsansvarig