Nytt och på gång inom trafiksäkerhetsområdet

 

I detta nyhetsbrev berättar vi om utvecklingen när det gäller dödade och skadade i trafiken i Sverige och Europa inklusive EU-kommissionens åtgärdspaket, en rapport om hastighet och kraschrisk från the International Transport Forum, en ny svensk inriktning när det gäller säker trafik med cykel och moped, samt ger lästips från Sveriges MotorCyklister, SMC.

Dödade och skadade i svensk trafik 2017
Vid Trafikverkets resultatkonferens i april presenterades en analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2017 som ett led i målstyrningsarbetet mot etappmålen 2020. Under 2017 omkom 253 personer i trafiken, vilket är det lägsta antalet omkomna sedan 1940-talet, och 4 400 beräknades bli allvarligt skadade. Båda dessa resultat bedöms vara i linje med nödvändig utveckling mot etappmålet 2020. Flera av indikatorerna är dock inte i linje med nödvändig utveckling mot målen 2020. Det gäller andel trafikarbete inom hastighetsgräns på både statligt och kommunalt vägnät, andel trafikarbete med nyktra förare, andel cyklister med hjälm, andel trafikarbete med mötesseparering på statliga vägar över 80 km/tim, samt andel kommuner med god kvalitet på underhåll av gång- och cykelvägar. Dessa indikatorer är mycket viktiga för att nå målet 2020 och om de inte utvecklas i tillräckligt positiv utsträckning, så är det osäkert om målet för omkomna och allvarligt skadade kommer att kunna nås. Det är nu fler som omkommer i singelolyckor än i mötes- och omkörningsolyckor på vägar med hastighet 70–90 km/tim. Av alla omkomna 2017 var det nästan 100 personer som omkom i singelolyckor med motorfordon. En hög andel av singelolyckorna är alkohol- och eller drogrelaterade. Under 2017 var det 81 trafikanter som omkom i alkohol- eller drogrelaterade olyckor, vilket utgör 32 procent av det totala antalet omkomna i vägtrafikolyckor. Det behövs många snabba åtgärder för att nå etappmålen 2020. Exempelvis behöver hastighetsefterlevnaden bli mycket bättre både på statliga vägar och kommunala gator. Om reshastigheten sänks med 1 km/tim skulle 15 liv per år kunna räddas.

Länkar
Här kan ni ladda ner rapporten: Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen

Europakommissionens paket av trafiksäkerhetsåtgärder
År 2017 var det 25 300 människor som miste livet på de europeiska vägarna och ytterligare 135 000 blev allvarligt skadade. En halvering av antalet dödade har skett sedan 2001, men eftersom ett mycket stort antal fortfarande omkommer och skadas har Europakommissionen tillkännagett ett omfattande paket av trafiksäkerhetsåtgärder, inklusive nya mål för att halvera antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken mellan 2020 och 2030. Åtgärderna riktas mot fordonssäkerhet och säkerhet i infrastrukturen. Kommissionen föreslår att det ska bli krav att nya fordonsmodeller utrustas med avancerade säkerhetsfunktioner, såsom nödbroms- och körfälthållningssystem på bilar eller detektionssystem för fotgängare och cyklister på lastbilar. Dessutom ska kommissionen hjälpa medlemsstaterna att systematiskt identifiera farliga vägavsnitt och att rikta investeringar bättre. Dessa två åtgärder beräknas kunna spara upp till 10 500 liv och undvika att närmare 60 000 skadas allvarligt under perioden 2020–2030, vilket bidrar till EU: s långsiktiga mål mot noll dödade och allvarligt skadade i trafiken år 2050 (Nollvisionen).

Länkar
Här kan ni läsa mer: Safe mobility

Hastighet och kraschrisk
The International Transport Forum är en organisation med 59 medlemsländer. Forumet fungerar som en tankesmedja för transportpolitiken och organiserar ett årligt toppmöte för transportministrarna. ITF täcker alla transportsätt, är politiskt autonom och administrativt integrerad med OECD. Transportforumets permanenta arbetsgrupp för trafiksäkerhet har tillsammans med IRTAD (the International Traffic Safety Data and Analysis Group) tagit fram en rapport med syfte att objektivt redogöra för förhållandet mellan fordonshastighet och kraschrisker. Rapporten skattar i vilken utsträckning ändringar i hastighetsbegränsningar eller omfattande introduktion av automatiserad hastighetskontroll (ATK) har förändrat de faktiska genomsnittshastigheterna, och om detta har gett den påverkan på säkerheten som teoretiska modeller anger när det gäller förhållandet mellan hastighet och krascher. I rapporten har man analyserat fall från tio länder, däribland Sverige.

I alla de studerade fallen fann man en stark relation mellan hastighet och antalet krascher. En ökning av medelhastigheten följdes av ett ökat antal krascher och/eller skadade trafikanter. Omvänt fanns ett samband mellan en minskning av medelhastigheten och en minskning av antalet krascher och skadade trafikanter. I inga fall följdes en ökning i medelhastighet av en minskning av antalet krascher eller olycksoffer. Detta mönster är konsekvent även om effektens storlek skiljer sig väsentligt mellan de studerade fallen, vilket delvis förklaras av länders olika definitioner av skadade och ett litet antal dödsolyckor i några av de studerade länderna.

Transportsforumet rekommenderar att åtgärder vidtas för att minska hastigheten på vägarna och minska hastighetsskillnaderna mellan fordon som delar samma väg. Vidare måste vägsystemets utformning och dess hastighetsbegränsningar överväga de krafter som människokroppen kan tolerera och överleva. Att arbeta mot ett säkert system innebär att 30 km/tim är en rimlig hastighetsbegränsning i bebyggda områden där det finns en blandning av oskyddade trafikanter och motorfordon. I andra områden med korsningar och hög risk för sidokollisioner är 50 km/tim lämplig. På landsbygdsvägar utan mittbarriärer är en hastighetsgräns på 70 km/tim lämplig för att minska risken för möteskollisioner.

Transportforumet anser vidare att om högre hastigheter planeras krävs förbättrad infrastruktur och övervakning för att kompensera för den ökade risken med högre medelhastigheter, annars kan fler dödsfall och skadade trafikanter förväntas. Avslutningsvis rekommenderas ökad användning av automatisk hastighetsövervakning eftersom sådana system är effektiva för att minska hastigheten, och därmed antalet olyckor. Man nämner att automatisk mätning av medelhastigheten över en del av vägen (sträckmätning med ATK) är en relativt ny åtgärd som verkar vara mycket effektiv, inte bara för att minska hastigheten utan också för att bidra till ett mer homogent trafikflöde.

Länkar
Här kan du ladda ner rapporten: Speed and Crash risk

Gemensam inriktning för säker trafik med cykel och moped
Vid Cykelkonferensen i Östersund i maj presenterades en ny inriktning för säker trafik med cykel och moped som Trafikverket, NTF och andra myndigheter och aktörer har tagit fram. Syftet med inriktningen är att systematisera och samordna trafiksäkerhetsarbetet för att öka säkerheten för cyklister och mopedister. Inriktningen ska vara ett hjälpmedel i verksamhetsplaneringen för statliga myndigheter, kommuner, organisationer och andra aktörer inom området. I inriktningen fastslås att det är viktigt att både förebygga olyckor och att lindra konsekvenserna om en olycka trots allt skulle inträffa. Därför är prioriterade insatsområden för ökad säkerhet för cyklister och mopedister:

  • säker infrastruktur
  • drift och underhåll med god kvalitet
  • säkra cyklar och mopeder
  • säkra personbilar och tunga fordon
  • ökad användning av hjälm och annan skyddsutrustning
  • beteendepåverkande insatser

De deltagande organisationerna har beskrivit sina inledande ambitioner att bidra till en ökad säkerhet för cyklister och mopedister. Dessa beskrivningar finns i en separat promemoria. Inriktningen kommer inom kort att finnas i Trafikverkets webbutik.

Sveriges MotorCyklister, SMC
Under år 2017 släppte NTF:s medlemsorganisation SMC flera rapporter som handlar om trafiksäkerhet för motorcyklister, men som också kan omfatta den vägmiljö som mopedister färdas på. Rapporten Extremt beteende – allvarliga trafikbrott bland dödade och svårt skadade på tvåhjulig motorcykel beskriver dödade och svårt skadade utifrån körkortsinnehav och koppling till andra trafikbrott. Det finns även jämförelse med bil.

Ladda ner 

Rapporten Slipperiness on contaminated road surfaces- diesel spillage and loose gravel on bare asphalt (friktionsmätningar av grus och dieselspill på asfalt) genomfördes av WSP Group på uppdrag av SMC och har fått internationell uppmärksamhet, samt har lett till nationella initiativ.

Ladda ner

Skriften Säkrare Vägar och gator för motorcyklister – en självklar del av Nollvisionen är ett initiativ att sprida information i Sverige. Dokumentet som har skickats till alla kommuner, Trafikverkets regioner, entreprenörer, utbildare m fl. liknar skrifter som har producerats av statliga myndigheter i andra länder.

Ladda ner

 

Med önskan om en skön och skadefri sommar!
Susanne