Generalsekreteraren har ordet...

Mängden cyklister, i alla fall här i Stockholm, har ökat explosionsartat. Antalet som väljer att ta cykeln istället för bilen eller kollektivtrafiken är nog fler än någonsin och det är ju positivt på flera sätt. För miljön och för hälsan. Tyvärr kan vi konstatera att infrastrukturen inte hänger med i samma takt och med det ökar risken för fler skadade och dödade cyklister. 2017 dödades 26 cyklister i trafiken och ungefär 2000 skadades, allvarligt eller mycket allvarligt. Det gör cyklister till den trafikantgrupp som står för flest allvarligt skadade i trafiken. När utvecklingen för trafikanter i bil går åt rätt håll så kan vi konstatera att Nollvisionens stora utmaning ligger i ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister. Det är därför viktigt att alla centrala aktörer bidrar till både ökad och säker cykling.

NTF tog fokus på just cyklister och gåendes trafiksäkerhet på vår Nollvisionskonferens nu i maj där aktuell forskning och insatser på kommunal och nationella nivå lyftes. Att visa på goda exempel från kommuner känns särskilt angeläget då kommunerna har en central roll i detta arbete. Vi fick också tillfälle att fråga fyra av riksdagspartierna om hur de ser på det framtida trafiksäkerhetsarbetet. Nollvisionen har en bred politisk förankring men när några av partierna lyfter hälsoeffekten av ökad cykling som överordnad till trafiksäkerheten, att man måste se ”bortom nollvisionen” då innebär det de facto att Nollvisionen inte ska gälla för cyklister vilket vore en mycket olycklig utveckling. Ökad cykling och säkrare cykling med ökad hjälmanvändning står inte i motsatsförhållande till varandra och hjälm är en förutsättning för säker cykling.

Det visar även inriktningen "Gemensam inriktning för säker trafik med cykel och moped 2018" som Trafikverket presenterade på cykelkonferensen i Östersund. NTF ställer sig bakom inriktningen och vi är mycket positiva till att den har en bred ansats och lyfter fram infrastrukturen med drift och underhåll som prioriterade insatsområden, tillsammans med säkra cyklar och mopeder, säkra personbilar och tunga fordon, ökad användning av hjälm och skyddsutrustning och beteendepåverkande insatser.

Regeringens nystart för Nollvisionen var en välkommen och nödvändig satsning och med den kom flera positiva insatser som bland annat den nationella cykelstrategin för ökad och säker cykling, vi har nu ett nationellt cykelcentrum på VTI och nio miljoner fördelades till olika organisationer som nu arbetar med ökad och säker cykling för barn och unga samt nya svenskar. NTF har flera projekt i gång med dessa medel.

Men vi väntar fortfarande på ny bashastighet i tätort. Sänkt bashastighet från 50 till 40 km/tim i tätort skulle enligt Trafikanalys rädda 5 liv per år. Det finns ett oroväckande motstånd och det förekommer i vissa fall populistiska utspel mot hastighetssänkningar ute i landet som vi måste prata om. Restiden ökar många gånger marginellt med de hastighetssänkningar som genomförs på våra länsvägar, detta gäller även för en sänkning av bashastigheten i tätort som skulle innebära en minskning på 2 km/tim i medelhastighet, dvs väldigt liten påverkan på mobilitet för bilister men sparade liv för gående och cyklister.

NTF:s årliga mätningar i tätort visar att mycket mer behövs göras för att få en ökad hastighetsefterlevnad, speciellt  på 40-vägar där endast 53 procent håller hastighetsgränserna. Lägre hastigheter i trafiken är en nyckel till Nollvisionen, 15 liv per år kan räddas om vi sänker reshastigheten med 1 km per timme. Här måste fler känna ett ansvar istället för att motverka nödvändiga hastighetssänkningar.

Även om antalet omkomna personer i trafiken 2017 var det lägsta sedan 40-talet så förlorade 253 personer livet och 4 400 personer skadades allvarligt i trafiken. I Trafikverkets resultatrapport går det enligt plan och förhoppningsvis når vi delmålet att inte fler än 220 ska dödas år 2020. Men vi har fortfarande en lång väg att gå innan vi når visionen om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

 

Med det vill jag önska er alla en fin sommar och kör försiktigt.
Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare