Nyhetsbrev

Aktuellt inom trafiksäkerhetsområdet

Jag berättar i detta nyhetsbrev om analysen av trafiksäkerhetsutvecklingen under 2021.

210 omkomna under 2021
I den målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet som finns i Sverige har nya etappmål satts till 2030. De innebär max 133 omkomna och 3100 allvarligt skadade. År 2021 om kom 210 personer i vägtrafikolyckor och 26 personer i suicid, se figur från Trafikverket. Antalet omkomna är sex fler än under 2020 och antalet suicid tre fler. Utfallet under 2020 och 2021 är troligtvis påverkat av pandemin. Trafikarbetet minskade med 5,1 procent under 2021 jämfört med 2019, men ökade med 4,2 procent jämfört med 2020.

 

Under 2021 var antalet omkomna i olika trafikantkategorier i stort sett oförändrat i förhållande till 2020, förutom antalet cyklister som ökade från 16 till 24 omkomna, se figur från Trafikverket. De övriga omkomna var 105 personbilister, 13 i lätt lastbil, 5 i tung lastbil, 1 i buss, 27 på motorcykel, 3 på moped och 26 fotgängare. Av alla omkomna var 21 procent (45 personer) i olyckor med tung lastbil inblandad.

Under 2021 ökade antalet omkomna, jämfört med 2020, bland personer 75 år och äldre, från 42 till 57. Bland övriga åldersgrupper är utfallet ganska oförändrat jämfört med 2020. Män är överrepresenterade bland de trafikdödade och utgjorde 74 procent år 2021, samtidigt som de stod för 56 procent av resandet. Tittar man enbart på omkomna motorfordonsförare utgör männen 85 procent men står för 60 procent av resandet. För 2021 finns inga uppgifter om prognostiserat allvarligt skadade framtagna. För att nå etappmålen 2030 är hög hastighetsefterlevnad en viktig förutsättning. Målet är att minst 80 procent av trafikarbetet ska ligga inom hastighetsgränsen och från 2020 till 2021 har en ökning skett med 3 procentenheter, från 49,4 till 52,4 procent på det statliga vägnätet, vilket är glädjande.

Vill du läsa mer? Här finns länkar. 
Här hittar du Sveriges officiella statistik om Vägtrafikskador 2021 och tidigare år:

» Trafikanalys av vägtrafiksskador  Det är också möjligt att göra egna statistikurval

Trafikverkets Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2021 hittar du här:

» Trafikverkets Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2021

 

Trafikverkets Aktionsplan för säker vägtrafik 2022-2025 hittar du här:

» Aktionsplan för säker vägtrafik 2022-2025 

 

Avslutning
Tack för mig! Nu upphör min tjänst på NTF men jag hoppas få möjlighet att fortsätta arbeta med trafiksäkerhet på något sätt.

Susanne Wallhagen, trafiksäkerhetsansvarig