NTF Rapport

2018:1 Norska insatser för ökad cykelhjälmsanvändning

Vilka åtgärder kan bidra till att öka cykelhjälmsanvändningen i Sverige? Observationer av cykelhjälmsanvändningen i Sverige visar på en användning på 44 procent. Detta ligger inte i linje med nödvändig utveckling för att nå Nollvisionens nationella etappmål år 2020. Vid en jämförelse med Norge konstateras att utvecklingen av cykelhjälmsanvändningen i Sverige har varit sämre och ligger på en lägre nivå. I studien som ligger till grund för denna rapport har lärdomar inhämtats från de insatser i form av information och kampanjer för ökad cykelhjälmsanvändning som genomförts i Norge.

I en workshop med svenska intressenter och aktörer har Norges arbete presenterats och diskuterats för att ge uppslag till hur vi i Sverige kan arbeta för att nå en högre cykelhjälmsanvändning. En grund för den norska utvecklingen är det arbete som den ideella trafiksäkerhetsorganisationen Trygg Trafikk bedriver i skolan när det gäller trafik och trafiksäkerhet. Det handlar om ett kontinuerligt arbete där man förser skolan med material och genomför särskilda projekt. I den norska skolan finns kunskapsmål att arbeta mot när det gäller säker cykling. Därutöver produceras filmer som vänder sig mot ungdomar och på ett humoristiskt sätt visar på säker cykling (där cykelhjälm naturligt ingår). I Sverige finns idag inte denna möjlighet till systematiskt och kontinuerligt påverkansarbete i skolan. Ett rikstäckande, långsiktigt och kontinuerligt kampanjarbete har bedrivits i Norge under många år och är en del i den ökande cykelhjälmsanvändningen. Två större kampanjer presenteras i rapporten. Målgrupp är den vuxne vardagscyklisten. Den ena kampanjen har sitt fokus på att det finns en hjälm som passar varje individ och varje typ av cyklist. Cykelhjälmsmätningar efter den fyraåriga kampanjens slut visar på en ökning med 15 procentenheter bland cyklister över 17 år. Den andra kampanjen använder sig av kändisar som i mycket korta filmer visar att det går att ändra inställning och attityd till cykelhjälm, att det är okej att använda hjälm. Kampanjerna har finansierats av Statens Vegvesen (norska Trafikverket) respektive försäkringsbolaget Tryg. Deltagarna vid workshopen i Sverige tilltalades av de norska kampanjerna och samsyn råder om att informationsinsatser och kampanjer behöver göras i Sverige för att öka den frivilliga cykelhjälmsanvändningen. Kampanjer bör göras i en bred samverkan mellan olika aktörer och det är myndigheternas ansvar att finansiera dem.

2018:1 Norska insatser för ökad cykelhjälmsanvändning

2018-08-24