NTF Rapport

2018:5 Kvalitet avseende gång- och cykelvägars vinterväghållning

Cyklister är den trafikantgrupp som står för flest antal allvarligt skadade. Var tredje allvarligt skadad cyklist i en singelolycka beror på halt underlag så som is, snö, grus eller löv. Andel av kommuner med god kvalitet på underhåll av prioriterade gång- och cykelvägar i tätort är en av indikatorerna i Trafikverkets målstyrningsarbete mot etappmålet år 2020. Med god kvalitet avses kvalitet i termer av standardkrav för vinterväghållning, barmarksunderhåll, grus- och lövsopning samt god kvalitetssäkring av de standardkrav som ställs. NTF har i detta projekt genomfört en observationsundersökning av underhållet på gång- och cykelvägar, samt kommunicerat kriterierna kring indikatorn ”Underhåll av gång- och cykelvägar i tätort” med medverkande kommuner.

Observationsundersökningen har genomförts på två prioriterade gång- och cykelvägar i respektive medverkande ort, Karlstad, Luleå, Lund, Trollhättan, Umeå och Västerås. Vinterväghållningen har generellt fungerat bra. På samtliga sträckor finns dock synpunkter som till exempel att snöröjda gång- och cykelvägar blir för smala och att cykeldelen sköts bättre än gångdelen.

Utöver observationsundersökning av vinterväghållning och grusupptagning har en inventering av sträckorna gjorts där följande har noterats, separerad eller kombinerad gång- och cykelbana, bredd, typ av separering mellan gång- och cykelbanan och biltrafiken, underlag, fasta sidohinder, busshållplatser, passagetyp, eventuell hastighetssäkring. Inventeringen visade att samtliga sträckor har fasta sidohinder som ligger närmare gång- och cykelvägen än GCM-handbokens rekommendationer.

Observationsundersökningen har även kompletterats med en flödesmätning som visar att andelen cyklister ökar under våren jämfört med vintern på samtliga orter som ingår i undersökningen. Vi kan också konstatera att av gångtrafikanterna är det något fler kvinnor än män som går och bland cyklisterna är det något fler män än kvinnor som cyklar.

2018:5 Kvalitet avseende gång- och cykelvägars vinterväghållning

2018-12-22