NTF Rapport

2018:4 Ökad och säker cykling för utlandsfödda

Att cykla i ett nytt land, med andra trafikregler och väderförhållanden, kan vara en utmaning. För vuxna som kanske aldrig fick lära sig att cykla som barn kan det upplevas som ett oöverstigligt hinder. Idag får många utlandsfödda ytterst lite information om svenska trafikregler och lagar, var man får och inte får cykla, samt trafiksäkerhetsaspekter som cykelhjälmsanvändning och cyklande med barn, vilket kan bidra till att de känner sig otrygga i trafikmiljön. Att integrera trafikinformation i undervisningen i svenska för invandrare (SFI), ger möjlighet att utveckla elevernas språk runt ett ämne som är angeläget för alla. Samtidigt bidrar det till att göra eleverna trygga i trafikmiljön.

I projektet Ökad och säker cykling för utlandsfödda har NTF med stöd från Trafikverket tagit fram ett pedagogiskt material för SFI-skolor och en manual för hur de själva kan ordna en cykeldag. Vi har träffat totalt 480 lärare på 51 skolor för att presentera materialet och vi har arrangerat cykeldagar vid 28 tillfällen för totalt 1 435 elever. Intresset för projektet har varit stort bland såväl lärare som elever. Cykeldagarna har utvärderats genom en enkel enkät bland eleverna. Utvärderingen visar att majoriteten av deltagarna tycker att cykeldagen har varit både rolig och intressant. Elevernas förkunskaper skiljer sig, men även de som redan kan cykla tycker att det är bra att få information om lagar och trafikregler. Av de elever som har besvarat vår utvärdering bedömer 66 procent att de kommer cykla säkrare efter cykeldagen. Drygt en av fyra elever som besvarat enkäten vill ha mer praktisk cykelutbildning. I en återkopplande dialog med respektive kommun uppger 20 av 29 kommuner att de är intresserade av att ordna cykelkurser för målgruppen. Vår förhoppning är att det intresse som cykeldagen har väckt hos eleverna kommer att fångas upp av kommunerna och att fler SFI-skolor kan ordna cykeldagar på egen hand med hjälp av den framtagna manualen.

2018:4 Ökad och säker cykling för utlandsfödda

2018-12-21