NTF Rapport

2018:2 ISO 39001 Certifiering i trafiksäkerhet

ISO 39001 är en internationell standard som beskriver ett ledningssystem för vägtrafiksäkerhet. Det har varit möjligt att certifiera sig sedan år 2013. Drygt 100 företag är certifierade av Sveriges Åkeri-företag som utför tredjepartsrevisioner. Ytterligare 10 företag är certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan. I projektet har NTF genom intervjuer med tio företag undersökt vad man kan vinna på att certifiera sig i trafiksäkerhet enligt ISO 39001. Det övergripande syftet har varit att erhålla kunskap som kan bidra till att fler aktörer väljer att arbeta systematiskt med trafiksäkerhet enligt standarden.

Flera företag nämner i intervjuerna att man ser certifieringen som en affärsnytta och konkurrensfördel. Andra företag nämner att det inte ger något extra mervärde med ISO 39001, att man inte får bättre avtal eller bättre betalt. Att vara certifierad i både kvalitet, miljö och trafiksäkerhet upplevs dock som en good-will för företaget. Sammanfattningsvis upplevs att certifieringen ger ett tydligt ställningstagande för trafiksäkerhet vilket mottas positivt av anställda, kunder, myndigheter och andra intressenter. Certifieringen leder till en större trafiksäkerhet och en bättre arbetsmiljö för personalen vilket är mycket viktigt. Kvaliteten höjs på företaget och man blir också en mer attraktiv arbetsgivare. Flera av de intervjuade företagen anser att ett bra sätt att få fler företag att certifiera sig är att det ställs krav om ISO 39001 i upphandlingar. Trafikverket, Transportstyrelsen och andra myndigheter borde marknadsföra ISO 39001-standarden så att den blir känd och att kunder börjar ställa krav på certifierade företag, att det blir ett självklart krav i upphandlingar. Även sänkta försäkringspremier nämns som ett incitament till att få fler att certifiera sig.

2018:2 ISO 39001 Certifiering i trafiksäkerhet

2018-09-13