Rapport

Livrädd för att halka

En undersökning om äldres upplevelse av fallolyckor på snö och is samt råd till vinterväghållare.

Vintern är en vacker årstid men tyvärr är det inte bara snön som faller. Enligt olycksstatistik från MSB skadas 20 000 fotgängare av fallolyckor på snö och is årligen, vilket är 74 procent av alla fallolyckor vintertid. Samhällets kostnader för fallolyckor på is och snö uppskattas av VTI att vara mellan två-fyra gånger högre än kostnaden för landets samlade vinterväghållning.

NTF arbetar under 2014-2016 med projektet Äldres fallolyckor på snö och is, finansierat genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer. En del av projektet har varit att belysa äldres upplevelse av fallolyckor vintertid genom en enkätundersökning. Forskningen visar att äldre är extra utsatta vid fallolyckor på grund av ökad benskörhet. Kvinnor, som drabbas hårdare av benskörhet än män, är dubbelt så skadedrabbade som män. Ett olycksfall som för en yngre människa resulterar i en lindrig skada med snabb återhämtning kan för den äldre innebära livslång konvalescens och permanent nedsatt funktionsförmåga. Bortsett från att förlorad rörlighet kraftigt inverkar negativt på livskvalitén för den enskilde så medför det ökade kostnader för kommuner och landsting. Det förebyggande arbetet med äldres fallolyckor på snö och is är således en angelägenhet för hela samhället. Att antalet äldre i befolkningen ökar och inom ett decennium väntas utgöra uppemot en fjärde del av befolkningen medför dessutom att problematiken riskerar att tillta.

Syftet med undersökningen är att belysa äldres upplevelse av vinterväghållningen och eventuella inskränkningar som uppstår i vardagsrörligheten för äldre vintertid.

 

Livrädd för att halka

2015-01-19