Rapport

2017:7 Användning av bilbälte 2017

Resultat från NTF:s mätningar av bältesanvändningen 2017 visar att 95 procent av förarna och 95 procent av passagerarna använde bilbälte. Kvinnor använde bilbälte i något högre utsträckning än män. Det var 97 procent av de kvinnliga förarna som använde bälte och 94 procent av de manliga. Mätningen gjordes i landets samtliga 290 kommuner under september månad 2017 (veckorna 37 - 39).

Projektets syfte har varit att genom observationsstudier ge en övergripande bild av bilbältesanvändningen. Mätresultaten kan dels utgöra underlag för planering av kommande verksamhet men också bli ett underlag för hur det framtida trafiksäkerhetsarbetet ska fokuseras för att ambitionen med etappmålet 2020 ska kunna infrias.

2017:7 Användning av bilbälte 2017

2018-02-22