Projekt

Kommunikationsprojekt

NTF:s kommunikation 2023 ska bidra till en säkrare trafik genom informations- och kunskapshöjande kommunikationsinsatser, vilka ska stärka det nationella trafiksäkerhetsarbetet och bidra till omställningen till ett mer hållbart resande.

Syftet med projektet är att stärka Nollvisionsarbetet, d v s medverka till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Kommunikationen ska bidra till att synliggöra Nollvisionen som ett etiskt ställningstagande som bygger på att visa hänsyn och omtanke om både oss själva och våra medtrafikanter samt lyfta fram vikten av det sociala samspelet i trafiken. Målgruppen är trafikanter. En annan målgrupp är media, vilket är en kanal för att nå ut till målgruppen trafikanter. Kommunikationen ska även bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. NTF:s arbete ger möjlighet att knyta ihop flera dimensioner av samhällsnytta inom områdena hållbarhet, hälsa, minskad ojämlikhet och trafiksäkerhet. Trafiksäkerhet är en hållbarhetsaspekt som måste länkas ihop med andra hållbarhetsaspekter, för att på så sätt skapa säkra, trygga, tillgängliga och attraktiva miljöer – inte minst för gående och cyklister. .

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2023-12-31.

För mer information kontakta Emelie Hedberg. E-post

Kommunikationsprojekt

2023-02-15