Projekt

Inventera trafikmiljöer för ökad säker cykling

Ett projekt där syftet är att främja ökad och säker cykling genom att inventera cykelinfrastruktur utifrån perspektiven att det ska vara säkert att cykla även vintertid, det ska råda god framkomlighet året runt och det ska gå att cykla säkert även på fritiden.

Cykling spelar en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Cyklandet ska fördubblas till år 2035 enligt ett förslag från VTI som tagits fram på regeringens uppdrag. Därför är det viktigt att öka säkerheten för cyklister. Annars riskerar olyckorna att öka. I dagsläget är cyklister är den största gruppen allvarligt skadade i trafiken, om man undantar gående som skadar sig i fallolyckor.

Inom ramen för projektet genomför NTF vintercyklingsaktiviteter med ansvariga för vinterväghållning och cyklister i 10 kommuner, inventerar trafikmiljö med fokus på kantstens problematik på gång- och cykelvägar i 20 kommuner samt inventerar säkerheten på cykelvägar till fritidsmålpunkter i 10 kommuner. Därefter genomför NTF uppföljningsmöten hos deltagande kommuner.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2023-12-31.

För mer information kontakta Elisabeth Westman. E-post

Inventera trafikmiljöer för ökad säker cykling

2023-03-15