Projekt

Hastighetsreducering på kommunala gator och vägar

Syftet med projektet är att sätta fokus på hastighetens betydelse för ökad trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet. Detta görs genom att samla in kunskap om hur långt samtliga kommuner i landet kommit med sin hastighetsöversyn samt genom att mäta den faktiska hastigheten hos fordon i trafikmiljö.

Projektaktiviteterna ska bidra till att fler kommuner genomför sin hastighetsöversyn och skylta om hastigheten. En väl genomförd hastighetsöversyn gör att fler kommuner skyltar om till rätt hastighet, vilket ofta innebär en lägre hastighet. Inom ramen för projektet ingår även att mäta hastighet utanför skolor vid skolstart och mäta hastighetsefterlevnaden hos yrkestrafiken. Genom att publicera resultaten från mätningarna hoppas projektet skapar uppmärksamhet som i sin tur ger möjligheten att kommunicera hastighetens betydelse för Nollvisionen på kommunal nivå.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2023-12-31.

För mer information kontakta Lars Nordquist. E-post

Hastighetsreducering på kommunala gator och vägar

2023-03-01