Projekt

Aktiv och säker mobilitet

Ökad gång- och cykeltrafik är viktig för ett hållbart transportsystem, men det förutsätter säkra gång-och cykelvägar. I det här projektet vill vi genom dialog med kommuner och fastighetsägare lyfta vikten av säkrare utformning, bättre drift och underhåll samt fler säkra gång-, cykel- och mopedpassager (GCM-passager).

I projektets första del gör NTF stickprov på gång- och cykelvägar. Utformning samt både vinterväghållning och barmarksunderhåll noteras. NTF tar fram underlag från kartapplikationen "Säkerhetsklassade GCM-passager" samt från tidigare dialog med kommunerna avseende arbetet för ökad andel säkra GCM-passager. Vid dialogen kommer även de nya indikatorerna i målstyrningsarbetet mot etappmål 2030 presenteras.

I projektets andra del gör vi stickprov på kommuners och fastighetsägares halkbekämpning på gångstråk. NTF analyserar olycksstatistik från Strada för respektive kommun som tillsammans med resultatet av stickprov utgör underlag för dialog med kommuner och fastighetsägare.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2023-06-30.

För mer information kontakta Agneta Berlin. E-post

Aktiv och säker mobilitet

2022-07-01