Pressmeddelande

Viktigt med krav på anpassade utbildningar för elrullstols- och elskoterförare

En elrullstol eller elskoter är ett fantastiskt hjälpmedel som ger personer med begränsad rörlighet en återvunnen frihet och möjlighet till större delaktighet i samhället. Mellan 2007 och 2016 tredubblades dock antalet olyckor med dessa fordon. Det beror delvis på att vi har en åldrande befolkning där ett ökat behov medför att antalet fordon blir fler. Men det beror sannolikt också på brister i utbildningen vid förskrivningen av fordonet och avsaknaden på utbildningskrav vid privatköp.

När en elrullstol eller elskoter förskrivs av hälso- och sjukvården ska körträning och trafikinformation ges. Personens körförmåga bedöms och en passande modell prövas ut. Hälso- och sjukvården säkerställer också att fordonet lever upp till vissa kvalitetskrav. Motsvarande krav på att ge trafiksäkerhetsinformation och körträning finns inte när en elrullstol eller elskoter säljs privat.

Högsta förvaltningsdomstolens dom (Mål nr. 4637-19) gällande kommunens ansvar för bostadsanpassning till den som får en elrullstol/ elskoter förskriven, har skapat en limbo där regionerna idag inte beviljar elrullstol/elskoter till människor som har uttalat behov men inte kan få bostadsanpassningsstöd för att ordna en lämplig förvaring av fordonet.

- Det här är en mycket olycklig utveckling. När man misslyckas med att få fordonet förskrivet så vänder sig den som har ekonomiska möjligheter till privatmarknaden och den som inte har råd får mycket svårare att vara delaktig i samhället. Förutom att detta är djupt orättvist så medför det även osäkrare förare. Hälso- och sjukvården säkerställer att man får ett lämpligt fordon som passar ens förmåga och ser till att brukare får både trafiksäkerhetsinformation och körträning. Dessa krav ställs inte vid privatköp, säger Marie Nordén generalsekreterare NTF.

Resultat från en undersökning bland återförsäljare av elrullstolar och elskotrar som genomförts av NTF med stöd av Allmänna Arvsfonden, se NTF:s Rapport 2021:4, visar att det finns en rad seriösa kommersiella aktörer som erbjuder trafiksäkerhetsinformation och i vissa fall någon form av körträning, men inte i den omfattning som tillhandahålls av hälso- och sjukvården.

År 2019 gav Regeringen i uppdrag till Transportstyrelsen att se över regelverket för eldrivna enpersonsfordon. Transportstyrelsen slutredovisade uppdraget i mars 2021 men tyvärr utreddes inte frågan om elrullstolar och elskotrar trots att dessa fordon ingick i utredningsuppdraget.

- Med anledning av att Transportstyrelsen inte inkluderade elrullstolar och elskotrar i utredningen har NTF tillsammans med Personskadeförbundet RTP, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, SKPF Pensionärerna och Sveriges Arbetsterapeuter tillskrivit Regeringen med önskan om ett tilläggsuppdrag till Transportstyrelsen. Vi tror att det är nödvändigt att man även tittar på dessa fordon och vad som kan göras för att öka brukarnas trafiksäkerhet, säger Marie Nordén generalsekreterare NTF.

Viktigt med krav på anpassade utbildningar för elrullstols- och elskoterförare

2021-06-17