Pressmeddelande

Viktigt att kommuner och fastighetsägare är förberedda inför första vinterhalkan

Snart är det högsäsong för den vanligaste olyckan i trafiken. I Sverige skadas årligen cirka 3000 gångtrafikanter allvarligt i fallolyckor. Fallolyckorna drabbar i hög grad kvinnor och äldre personer. Var fjärde fallolycka leder till bestående men. Inför årets halksäsong har NTF granskat hur väl snöröjning och halkbekämpning fungerar i 20 slumpmässigt utvalda kommuner.

Granskningen genomfördes från Ängelholm i söder till Luleå i norr under januari till mars månad 2021. Observationerna genomfördes på 14 platser i varje kommun och vid fem olika tillfällen så snöröjningen och halkbekämpningen kontrollerades vid 70 tillfällen per kommun.

Ungefär 70 procent av de allvarligt skadade i fallolyckor är kvinnor, oavsett ålder. Åldersfördelningen visar att en majoritet är 55 år och äldre, med störst andel bland 55–64 åringar, det vill säga bland de som fortfarande är yrkesverksamma.

Pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna hjälpte oss att välja ut observationsplatser som är viktiga för äldres mobilitet i samhället. Vi ville ha ett nära samarbete i den här frågan eftersom det förutom att vara ett trafiksäkerhetsproblem även är en jämställdhetsfråga i samhället. För många äldre och i synnerhet äldre kvinnor kan dåligt underhåll vintertid i värsta fall innebära att man drar sig för att gå ut vilket kan leda till en långvarig och ofrivillig isolering från samhället, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

Fallolyckor kan ofta relateras till att gångtrafikanter halkat eller snubblat och tappat balansen till följd av kanter eller andra ojämnheter. Till stor del är detta orsaker som skulle kunna avhjälpas med drift- och underhållsåtgärder. Halkolyckor på is och snö inträffar från oktober till april. Två av tre allvarligt skadade gångtrafikanter skadas på grund av halt väglag.


Ladda ner hela rapporten:
NTF Rapport 2021:3 Ingen ska falla 


När vi ställt samman samtliga 1 400 observationer från de 20 utvalda orterna kan vi konstatera att 72 procent fick bedömningen bra halkbekämpning och 76 procent bedömdes ha bra snöröjning. Det är inte tillräckligt bra. Kommuner och fastighetsägare måste bli bättre på att säkerställa en säker trafikmiljö för gångtrafikanter och för det krävs både resurser och god planering. En övergripande målsättning inom Agenda 2030 är att skapa hållbara städer som är till för alla. För att detta ska vara möjligt måste förutsättningarna för säker gångtrafik finnas året runt och det behöver prioriteras i den kommunala budgeten. Än märkligare blir det om man väger in att alla studier pekar på att det även är samhällsekonomisk lönsamt eftersom kostnaderna för gott underhåll är mindre än de vårdkostnader som olyckorna medför.

Viktigt att kommuner och fastighetsägare är förberedda inför första vinterhalkan

2021-11-04