Projekt

Regional samverkan för säker aktiv mobilitet

Syftet med projektet är att stärka det lokala arbetet för en ökad och säker trafik för gående och cyklister.

Det finns olika nationella samverkansforum för en ökad och säker cykling. År 2019 genomförde NTF ett pilotprojekt där vi vid tre länsvisa samlingar samlade kommunala företrädare som arbetar med säker cykling. Projektet föll väl ut och visar att det är betydelsefullt att få kunskapsutbyte och inspiration av andra. Nu vill vi genomföra en uppföljning av pilotprojektet samt ge fler regioner/kommuner möjlighet att delta.  

Vi utökar ämnesområdet till att omfatta allt arbete för en säker aktiv mobilitet, dvs. vi har fokus på både gående och cyklister. Vi genomför uppföljande seminarier i de tre länen från pilotprojektet 2019, dvs. Västmanland, Fyrbodal och Västernorrland. Vidare genomför vi seminarier i fem andra regioner. Seminarierna ska under en dag ge deltagarna information, inspiration och utrymme för diskussioner om frågor kring ökad säker gång och cykling. De ska även stärka yrkeskåren som arbetar med aktiva och oskyddade trafikanter och ge möjligheter för ett framtida utbyte eller samarbetsprojekt inom kommunala förvaltningar, mellan kommuner och regioner. Träffarna kommer att följas upp via en enkät. 

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2022-11-30.

För mer information kontakta Agneta Berlin eller Elisabeth Westman.

Regional samverkan för säker aktiv mobilitet

2021-11-01