NTF Rapport

2021:9 Ungdomars intresse för säkra, hälsosamma och klimateffektiva resor

NTF i Skåne och Västmanland har genomfört ett pilotprojekt i fyra kommuner där vi samarbetade med ungdomsfullmäktige/-råd för att ta reda på ungdomars intresse för säkra, hälsosamma och klimateffektiva resor. I samråd med kommunens samordnare genomförde vi gruppintervjuer med ungdomar i ungdomsfullmäktige/-råd i respektive kommun.

Ungdomsfullmäktige eller ungdomsråd finns för att fånga upp ungdomars önskemål och synpunkter i ett flertal kommuner i landet. Ungdomsfullmäktige/-råd består vanligtvis av 20–30 ungdomar från kommunens högstadieskolor och gymnasieskolor.

Ungdomarna uppgav att de uppskattar att cykla och gå tillsammans med andra. Den sociala dimensionen på cykling och gång kan därför vara värdefull att lyfta fram om vi vill locka fler ungdomar att cykla och gå. Det som påverkar dem att inte gå och cykla är långa avstånd, farliga korsningspunkter, stöldrisk och dåligt väder. Om vi vill att fler ska gå och cykla under större delen av året behöver vi satsa på att göra bättre och säkrare gång- och cykelstäder.

I samråd med ungdomsfullmäktige/-råd genomförde NTF minst en aktivitet per kommun. En aktivitet var trygghetsvandringar med ungdomar från ungdomsfullmäktige/-råd och representanter från kommunstyrelserna där man tidigare inte haft fokus på trafik. Det som kom fram gällande trafik handlar till större delen om farliga korsningspunkter, höga hastigheter, dålig/trasig gatubelysning, höga häckar och vattensamlingar på gång- och cykelvägar. NTF genomförde hjälm- och reflexutställningar på skolor i tre kommuner. I en gruppintervju lyfte ungdomar fram problem med höga hastigheter vid en skola varpå NTF genomförde en hastighetsmätning med laserinstrument. Resultaten har återkopplats till ungdomsfullmäktige och skolledningen i kommunen. I en kommun hade NTF och ungdomar från ungdomsfullmäktige tillsammans en dialog med Trafikingenjören.

Majoriteten av ungdomarnas synpunkter skulle kunna felanmälans via kommunernas appar, telefon och hemsidor för felanmälan och synpunkter på sådant som rör trafik och gator. Tyvärr kände ungdomarna inte till denna service hos kommunerna.

2021:9 Ungdomars intresse för säkra, hälsosamma och klimateffektiva resor

2021-11-29