NTF Rapport

2021:5 Cykel- och mopedhjälmsmätning 2021

Resultat från NTF:s mätningar av hjälmanvändning år 2021 visar att 42 procent av de vuxna cyklisterna som vi observerat på cykelstråk använder hjälm. Av barnen som cyklar och som vi observerat vid skolor (79 %) och på cykelstråk (21 %) använder 64 procent hjälm. Jämfört med 2020 års mätningar har vuxnas cykelhjälmsanvändning ökat med tre procentenheter och barnens hjälmanvändning med två procentenheter.

Mätningen är gjord i landets samtliga 290 kommuner under våren 2021. Totalt har 110 310 cyklister observerats, varav 65 747 vuxna (60 %) och 44 563 barn (40 %). År 2020 observerades 114 271 cyklister, så det observerades nästan 4 000 färre i år. Bland de 7 501 mopedister som vi observerat använder 98 procent hjälm. Det är en ökning med en procentenhet sedan förra året då 7 221 mopedister observerades. Om datamaterialet för barn och vuxna slås samman rakt av ger det en total cykelhjälmsanvändning bland de observerade cyklisterna på 51 procent, vilket är en procentenhet högre än förra året. Om vi tar hänsyn till att barns och vuxnas antal cykelresor inte har samma fördelning som bland de cyklister vi observerat, dvs om vi viktar vårt datamaterial med hjälp av nationella resvaneundersökningar som genomförts av Trafikanalys, erhålls en lite lägre totalsiffra. I resvaneundersökningen står barnens (6– 15 år) resor för 19 procent och de vuxnas (16–84 år) för 81 procent. Med hänsyn taget till detta skulle den totala cykelhjälmsanvändningen vara 46 procent jämfört med 43 procent år 2020. Resultaten sprids nationellt genom ett pressmeddelande och lokalt genom lokala pressmeddelanden samt direkt till berörda personer inom kommuner och andra organisationer.

2021:5 Cykel- och mopedhjälmsmätning 2021

2021-09-21