NTF Rapport

2021:3 Ingen ska falla

NTF har i 20 av landets kommuner, från Ängelholm i söder till Luleå i norr, observerat snöröjning och halkbekämpning under januari – mars 2021. Observationerna har genomförts på 14 platser i varje kommun och vid fem olika tillfällen, så det finns 70 observationer från varje kommun. Resultatet från observationerna tillsammans med en sammanställning av fallolyckor i kommunen har presenterats för kommunen och fastighetsägare. Kommunen och fastighetsägarna har fått svara på en del frågor och bland annat berättat om de åtgärder de ser är viktiga för att minska fallolyckor på grund av vinterväghållning.

Utifrån analyser av fallolyckor kan vi konstatera att den vanligaste fallolyckan under vintersäsongen november – mars berodde på hal väg på grund av snö/is. Under barmarkssäsongen, april - oktober var ojämn väg den vanligaste omständigheten vid olyckan. När samtliga 1 400 observationer i de 20 utvalda orterna ställs samman kan vi konstatera att 72 procent fick bedömningen bra halkbekämpning och 76 procent bedömdes ha bra snöröjning.

Följande åtgärder har framkommit och de riktar sig mot både kommuner, fastighetsägare, entreprenörer och allmänheten.

 • Ett grundläggande krav är att mer resurser behövs för vinterväghållning.
 • Kommun och fastighetsägare bör studera var olyckorna sker och hur de ser ut, så att man med hjälp av denna information kan förbättra vinterväghållningen.
 • Kommun och fastighetsägare bör förebygga vintersäsongen genom att planera för platser för att lägga snövallar på och göra justeringar för god avrinning som minskar svallis.
 • Snöröjning och halkbekämpning måste påbörjas i god tid och utföras innan folk är ute.
 • Val av halkbekämpningsmetod bör noga övervägas på utsatta platser.
 • Markvärme med returvatten bör byggas ut.
 • Föreskrifter som visar privata fastighetsägares ansvar för snöröjning och halkbekämpning bör ses över och kommuniceras.
 • Entreprenörerna måste utföra vinterväghållningen enligt avtal.
 • En bättre synkronisering behövs av vinterväghållningen.
 • Kommun, fastighetsägare och dess entreprenörer bör därför samarbeta, dela upp områden geografiskt och hjälpas åt.
 • Kommun och fastighetsägare bör genomföra uppföljningar av hur entreprenörer följer avtal gällande vinterväghållning.
 • Förbättrad vinterväghållning kan uppnås genom att kommunen bär hela ansvaret för den.
 • Allmänheten bör nås av utbildning och information kring ansvaret för de val man gör när det gäller gång under vintervägsäsongen. Det kan handla om hur och när man använder skyddsutrustning och informationen kan delvis ske i sociala media.
 • Invånarna har ett ansvar för att gå säkert, och bör använda broddar eller skor där sulan har mycket bra mönsterdjup.
 • Kommunen bör dela ut halkskydd gratis till äldre.
 • Kommunen bör sätta upp varningsskyltar om halkrisk på särskilt utsatta platser.
2021:3 Ingen ska falla

2021-06-01