NTF Rapport

2021:2 Återkallelse av körkort i samband med sjukdom

NTF har tillsammans med pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna genomfört ett projekt med syftet att öka kunskapen om återkallelse av körkort i samband med sjukdom. Inledningsvis gjordes, med hjälp av VTI:s bibliotek, en litteratursökning bland svenska publicerade artiklar och rapporter. Därefter genomförde vi en digital enkät som spreds via Facebook och i Nyhetsbrev till trafikombuden i pensionärsorganisationerna. Slutligen samlade vi närmare hundra personer till ett digitalt seminarium kring återkallelse av körkort i samband med sjukdom och den svåra frågan kring när det är dags att sluta köra bil. Det var sex mycket kompetenta föreläsare som delade med sig av sin kunskap och sina erfarenheter som läkare, psykolog, arbetsterapeut, folkhälsovetare och forskare. I det avslutande panelsamtalet deltog även en person som fått sitt körkort återkallat på grund av sjukdom, och en anhörig till person som fått körkortet återkallat.

I rapporten finns referat från litteraturen, redovisning av enkätsvaren samt referat från föreläsarnas föredrag. Utifrån detta vill vi nämna följande slutsatser och rekommendationer:

  • Äldre trafikanter blir mer drabbade i en olycka på grund av kroppens ökade skörhet.
  • Det är olika sjukdomar och skador som kan leda till trafiksäkerhetsproblem. Dessa kan uppstå i alla åldrar, men risken för sjukdom ökar ju äldre man blir.
  • Det är viktigt att gå till ögonläkare om man upplever att synen försämrats på något sätt, så att man kan få rätt diagnos och hjälp. Även vid andra sjukdomar och skador som kan påverka körningen, såsom demenssjukdomar och stroke, ska man självklart söka läkare för utredning och bedömning.
  • Det ligger ett stort ansvar på läkare att tidigt i möten med en patient, som man tror så småningom kan behöva få körkortet återkallat, tala om denna process och förbereda patienten.
  • Patienten bör få en medicinsk utredning, göra tester och också få en praktisk körbedömning i trafik. I detta kan både arbetsterapeuter och trafiklärare behöva vara med.
  • Det är viktigt att involvera anhöriga i processen med körkortsåterkallelse.
  • Anhöriga kan få ta ett stort ansvar vid körkortsåterkallelse eller muntlig överenskommelse, genom att skjutsa och ”gömma” bilnycklar och körkort.
  • Det kan vara en stor sorg, utöver transporteringsproblem, att få körkortet indraget, därför är det bra att, om det är möjligt, få god tid att förbereda sig.
  • Det är viktigt att upprätthålla sin körvana under hela livet, så man inte ”tvingas” gå från passagerare till förare vid partners sjukdom eller återkallelse av körkort. Om man inte har körvana kan några körlektioner på en trafikskola vara det som gör att man vågar köra igen.
  • Körningen kan underlättas och bli säkrare om bilen har automatisk växellåda, stödsystem för hastighet, kameror, nödbromssystem för oskyddade trafikanter med mera. Det är också bra att anpassa sin körning till dagtid, kända vägar, tider utan rusningstrafik och ha gott om tid på sig.

Den trafiksäkerhetsnytta vi kan se från projektet är en ökad kunskap om körkortsåterkallelse vid sjukdom som sprids via NTF och pensionärsorganisationer till äldre trafikanter. Ökad kunskap kan bidra till att avdramatisera frågan om när man ska sluta köra bil och få fler att prova andra sätt att transportera sig. Genom dialog med både yngre och äldre trafikanter vill vi nå fram med information om att båda parter i ett förhållande bör ha en vana av att köra bil. Då finns en beredskap den dag det inträffar något som gör att den ene partnern inte kan fortsätta köra bil. Spridningen av projektets sammanställda kunskap om körkortsåterkallelse vid sjukdom kan bidra till ökad trafiksäkerhet och att färre äldre och personer med sjukdomar skadas allvarligt eller omkommer i vägtrafiken.

2021:2 Återkallelse av körkort i samband med sjukdom

2021-04-26