Projekt

Dialog för säkrare gång- och cykelvägar

Projektets syfte är att bidra till säkrare utformning och bättre drift och underhåll av gång- och cykelvägar, ökad andel säkra gång-, cykel- och mopedpassager och ökad kunskap om cykelöverfarter bland väghållarna.

Ökad gång- och cykeltrafik är viktig för att hållbart transportsystem, men det förutsätter säkra gång- och cykelvägar. I det här projektet vill vi genom dialog med 50 kommuner lyfta vikten av säkrare utformning, bättre drift och underhåll samt fler säkra gång-, cykel- och mopedpassager. Som underlag för dialogen med kommunerna genomför vi stickprov på utformning samt på barmarksunderhåll. Vi tar även fram underlag från kartapplikationen "Säkerhetsklassade GCM-passager" samt från tidigare dialog med kommunerna avseende arbetet med ökad andel säkra GCM-passager. Vid dialogen kommer även de nya indikatorerna i målstyrningsarbetet mot etappmålet 2030 presenteras.

Vi gör en intervjuundersökning bland tjänstepersoner och cyklister i kommuner som infört cykelöverfarter om hur säkerheten och framkomligheten har påverkats.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2021-12-31.

För mer information kontakta Agneta Berlin.
E-post

Dialog för säkrare gång- och cykelvägar

2021-03-11