VTI PM

Synskärpans påverkan på bilkörning

Flera synförmågor tenderar att försämras med ökad ålder. Trots detta kontrolleras synförmågan i Sverige endast i samband med ansökan om körkortstillstånd. Denna studie genomfördes med syftet att undersöka synens påverkan på körförmåga, oavsett ålder.

Totalt deltog 89 personer (36 män) i åldrarna 18-77 år i studien. Deltagarna var uppdelade i fem grupper: två yngre grupper med godkänd (≥ 0,5) respektive nedsatt syn (nedsatt till minst 0,4), två äldregrupper med godkänd (≥ 0,5) respektive nedsatt syn (nedsatt till minst 0,4) samt en grupp personer med ögonsjukdom (glaukom, katarakt och AMD). Med tanke på att tidigare forskning har visat att det behövs fler syntester än enbart synskärpa för att bedöma bilkörning kompletterades visus med kontrastseende och testet Useful Field of View (UFOV) samt simulatorkörning. Datainsamlingen, i en körsimulator från VTI, genomfördes av studenter på Optikerprogrammet vid Karolinska Institutet i Stockholm. Körsimulatorn var en stationär simulator utan rörelseplattform som var utrustad med automatlåda och tre skärmar. Inga skillnader mellan grupperna framkom när det gäller antal krockar, men däremot fanns signifikanta skillnader vid flera händelser under simulatorkörningen. För de två yngre grupperna fanns skillnader för totalt 5 av 12 händelser. De med nedsatt synskärpa såg fotgängare eller fordon senare än de med bättre synskärpa. Detta resulterade i ett riskfyllt körbeteende eftersom de reagerade för objektet, det vill säga bromsade eller stannade, senare eller hade högre hastighet än vad som var lämpligt. För de äldre framkom skillnader mellan grupperna i 3 av 12 händelser. De äldre förarna med god syn upptäckte fordonet och fotgängarna tidigare, vilket betyder att de uppvisade en bättre reaktionsförmåga och därmed ett säkrare körbeteende. Studien visade således att körsimulator är ett användbart verktyg för att bedöma körförmåga och att synfunktioner spelar en viktig roll för säker bilkörning. Dock behöver detta studeras ytterligare för att öka förståelsen för exakt vilken grad av nedsättning kopplat till varje typ av synförmåga som försämrar körbeteendet och leder till minskad trafiksäkerhet.

Synskärpans påverkan på bilkörning

2020-03-04