NTF Rapport

2020:3 Säkra GCM-passager

NTF har under projektperioden 2013–2020 inventerat gång-, cykel- och mopedpassager på kommunala gator och statliga vägar. Dessutom har NTF i dialogmöten med kommuner, Trafikverkets regioner och kollektivtrafikmyndigheter diskuterat det svenska målstyrningsarbetet och specifikt indikatorn Säkra gång-, cykel- och mopedpassager, så kallade GCM-passager. En GCM-passage definieras som säker om den är planskild eller om 85 procent av bilisterna kör maximalt 30 km/tim. Indikatorns mål är att 35 procent av gång-, cykel- och mopedpassagerna på det kommunala och statliga huvudnätet för bil ska vara säkra år 2020. Under 2019 var 28 procent av passagerna säkra.

Syftet med projekten har varit att skapa förutsättningar för att andelen säkra GCM-passager på det kommunala och statliga huvudvägnätet kontinuerligt ska öka och därmed bidra till indikatorns måluppfyllelse.

De viktigaste slutsatserna från projekten är att:

  • det finns behov och efterfrågan av kunskap om vad som krävs för en säker GCM-passage.
  • väghållarna behöver stöd för att välja den effektivaste åtgärden vid om- och nybyggnad av GCM-passager.
  • det finns brister i rutinerna av ajourhållning av GCM-passager och farthinder i NVDB.
  • väghållarna behöver flexiblare uttag från kartapplikationen Säkerhetsklassade GCM-passager i ArcGIS.
  • dialog mellan väghållare och företrädare från kollektivtrafiken behöver öka i syfte att finna samstämmighet kring hur hög säkerhet för oskyddade trafikanter uppnås vid GCM-passager där kollektivtrafik förekommer.
  • både kommuner och Trafikverkets regioner behöver utarbeta långsiktiga handlingsplaner som beskriver nuläge och prioriteringsordning för åtgärdande av GCM-passager.
  • det politiska stödet för hastighetsdämpande åtgärder är en förutsättning för kommunernas arbete med säkra GCM-passager.
  • handledningen Inventering av GCM-passager och farthinder i tättbebyggt område bör uppdateras.

Sist i rapporten finns goda exempel från kommuner som på olika sätt arbetar strategiskt för att öka andelen säkra GCM-passager. Dessa exempel kan tjäna som inspiration för andra kommuner som vill öka andelen säkra GCM-passager.

2020:3 Säkra GCM-passager

2020-06-08