Pressmeddelande

Kraftig ökning av antalet olyckor med elrullstol

Antalet olyckor med elrullstolar och elskotrar har under en tioårsperiod (2007-2016) blivit tre gånger så många. Vi har en åldrande befolkning som ställer allt högre krav på bibehållen mobilitet och med fler sådana fordon i trafik kan vi befara ännu fler olyckor. Genom dialog med kommunala väghållare och nytt informationsmaterial som finansierats av Allmänna arvsfonden vill NTF nu motverka utvecklingen och säkerställa goda trafiksäkerhetskunskaper bland användarna.

För att undersöka om det finns brister i den trafiksäkerhetsinformation som ges eller om körträningen behöver utökas samt vad i trafikmiljön som upplevs som särskilt riskfyllt bland de som använder elrullstol har NTF tillsammans med samarbetspartners genomfört två enkätstudier. En till de som använder elrullstol/elskoter och en till arbetsterapeuter inom kommuner och regioner som förskriver fordonen.

Ta del av hela rapporten här: NTF Rapport 2020:2 Elrullstol och elskoter i trafiken

- Det blir tydligt när vi lägger användarnas svar bredvid de svar vi samlat ifrån de som förskriver fordonen att det saknas nationella riktlinjer och mål med den trafiksäkerhetsinformation och den körträning som ges vid förskrivningen. Dessutom verkar det behövas ett system där man med jämna mellanrum kan göra en ny bedömning av användarnas förmåga att framföra fordonet. Det verkar vara väldigt svårt och känsligt att avsluta en förskrivning trots att det ur trafiksäkerhetssynpunkt borde vara det enda rätta, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

Det finns olika slags elrullstolar och elskotrar att förskriva beroende på i vilken hastighet de går. Trots att syftet med förskrivningen av hjälpmedlet är att ersätta personens ben för bibehållen mobilitet så förskrivs det, baserat på de svar vi fått in via enkätstudien, klart flest elrullstolar som kan framföras i cykelhastighet. Det är också tydligt att det ligger ett stort ansvar på den som förskriver fordonen. Förskrivaren ska bedöma om en person har tillräckliga kunskaper och förmåga att framföra fordonet trafiksäkert samtidigt som det saknas ett samordnat informationsmaterial anpassat för nya svenskar och personer med läs och skrivsvårigheter.

- NTF skulle gärna se en utredning kring vilka fordon som borde förskrivas och om det krävs hårdare regler för att få framföra en elrullstol. I vår undersökning är det många som lyfter ett behov av fordonsregistrering, körkortsbehörighet samt en ordnad trafikutbildning. Som det ser ut idag är ansvaret alldeles för stor på den som förskriver fordonet och det saknas ett samordnat sätt att bedöma användarens kunskaper och färdigheter. Som stöd tar vi nu fram ett informationsmaterial på lättare svenska som vi hoppas ska bidra till att alla grupper åtminstone får tillgång till samma information, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

 

Om projektet ”Elrullstolar i trafiken”
Projektet ”Elrullstol i trafiken” är finansierat av Allmänna arvsfonden och genomförs i samarbete med Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Personskadeförbundet RTP, SKPF Pensionärerna, Sveriges Arbetsterapeuter samt Sveriges kommuner och regioners hjälpmedelsnätverk. Syftet med projektet är att bidra till att antalet skadade och omkomna i elrullstolsrelaterade trafikolyckor minskar trots att antalet elrullstolar och elskotrar i trafiken ökar. Detta görs genom att nå ut med konsumentinformation och utbildning samt dialog med kommunala väghållare.

Kraftig ökning av antalet olyckor med elrullstol

2020-05-19