Pressmeddelande

Förståelsen för skyltad hastighet för dålig i tätort

Det går för fort på genomfartsgator i tätort enligt NTF:s årliga nationella mätning. Mer än var tredje bilist kör för fort, framför allt på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim där mer än hälften överskrider skyltad hastighet. Trafikanterna behöver en ökad förståelse för riskerna med att köra för fort samtidigt som kommunerna behöver skapa fler gator som upplevs som gator för låga hastigheter.

NTF har årligen sedan 2012, genomfört hastighetsmätningar på det kommunala vägnätet med syfte att följa hastighetsefterlevnadens utveckling över tid. Den senaste mätningen från 2019 visar att hastighetsefterlevnaden generellt är dålig och sjunkande. Allra sämst är den på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim, där endast 48 procent av trafiken höll sig under hastighetsgränsen. Samtliga hastighetsbegränsningar inräknat så var det totalt 65 procent av trafiken som höll sig inom gällande hastighetsgränser i tätort, jämfört med 66 procent 2018.

- Hastighetsöverträdelserna är kanske det största problem som svenskt trafiksäkerhetsarbete har idag. Att så många som över hälften väljer att begå ett lagbrott när de överskrider hastighetsbegränsningen 40 km/tim bottnar i en brist på insikt och förståelse för de risker man utsätter sig själv och andra för genom att köra fortare än tillåtet. Samtidigt ser vi att det bara är cirka 2 procent som kör för fort på sträckor som övervakas med kamera. Om vi inte vill ha ett trafiksystem där man övervakas hela tiden måste vi skapa en större acceptans för vårt hastighetssystem genom ökad insikt hos trafikanten. Därutöver måste väghållaren anpassa trafikmiljö så att den hjälper trafikanten att hålla sig inom lagen, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén

 

Ladda ner rapporten: VTI 1030 

 

Resultatet av mätningarna visar att medelhastigheten för alla fordon på det studerade vägnätet var 47 km/tim, vilket är en minskning av medelhastigheten med 2 km/tim sedan mätningarna startade 2012. För hastighetsgräns 40 km/tim var medelhastigheten 40 km/tim, för 50 km/tim var den 45 km/tim och för 60 km/tim var den 51 km/tim.

- För höga hastigheter ökar risken för olyckor med allvarliga skador och dödsfall som följd. Resultatet av mätningarna visar därför att det är viktigt med ytterligare åtgärder för att öka efterlevnaden, främst på gator med 40 kilometer i timmen där det ofta finns gående och cyklister, säger Anna Vadeby, senior forskare på VTI.

Om studien
Mätningarna genomfördes på det kommunala huvudvägnätet med hastighetsgränser 40–70 kilometer i timmen. Genomförandet gjordes med radar av personal från NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, på 23 olika orter i Sverige under september 2019. På varje ort mättes hastigheten på tre olika mätplatser, sammanlagt genomfördes mätningar i 67 olika punkter och i varje punkt mättes hastigheten under en vecka. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut har sammanställt och analyserat hastighetsdata från mätningarna.

Förståelsen för skyltad hastighet för dålig i tätort

2020-04-29