Pressmeddelande

Barns rörlighet förutsätter säkra passager

Barn och ungdomar har rätt till en säker, hälsosam och stimulerande utemiljö. Barn ska kunna röra sig fritt i sin närmiljö och kunna ta sig till och från skolan och fritidsaktiviteter på egen hand, utan risk för att dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Men då krävs säkra passager där barnen ska korsa gatan. NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, har inventerat gång-, cykel- och mopedpassager i hela landet och kan konstatera att inte ens var tredje passage i dagsläget är tillräckligt säker.

Med syfte att öka andelen säkra gång-, cykel- och mopedpassager, har NTF inventerat kommunala gator och statliga vägar samt genomfört dialogmöten med kommuner, Trafikverkets regioner och kollektivtrafikmyndigheter. Passager klassas utifrån deras bedömda säkerhetsnivå för oskyddade trafikanter i tre nivåer; säkra, mindre säkra och osäkra. En gång-, cykel- och mopedpassage definieras som säker om den är planskild (dvs bro eller tunnel) eller om 85 procent av bilisterna kör maximalt 30 km/tim. För att säkerställa detta krävs oftast någon form av farthinder i anslutning till passagen. Under 2019 var 28 procent av passagerna säkra. Cirka hälften av passagerna var klassade som osäkra.

- Alla inblandade inser att det krävs stora resurser för att göra alla passager säkra och att det inte kan gå över en natt. Men det är otroligt viktigt att arbetet prioriteras och att man arbetar bort i första hand de osäkra passagerna. Risken att skadas allvarligt eller dödas som bilist har under de senaste tio åren minskat kraftigt. Under samma period ser vi knappt någon ökad säkerhet alls för gående och cyklister, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

I de dialoger som genomförts med närmare 200 kommuner framkommer det tydligt att det krävs en politisk vilja. Det politiska stödet för farthinder vid passager är en förutsättning för gående och cyklisters säkerhet. I övrigt ser vi att det finns behov och efterfrågan av kunskap om vad som krävs för en säker passage och att kommunerna behöver stöd för att välja de effektivaste åtgärderna vid om- och nybyggnad. Kommunerna behöver även i högre utsträckning ta fram långsiktiga handlingsplaner för att kunna prioritera rätt och använda resurserna på bästa sätt. En annan framgångsfaktor är att kommunen för en god dialog med företrädare för kollektivtrafiken. Det är viktigt att komma överens om hur säkerhet för oskyddade trafikanter ska uppnås vid passager där kollektivtrafik förekommer.

Ladda ner rapporten här: NTF Rapport 2020:3 Säkra GCM-passager

- En trafikmiljö med tillräckligt låga hastigheter är en förutsättning för att vi ska kunna uppmana föräldrar att sluta skjutsa sina barn till och från skolan. Säkra skolvägar och en säker närmiljö där barn kan leka, upptäcka och utvecklas är en nyckel i både det svenska trafiksäkerhetsarbetet och samhället i stort. Vi behöver få fler politiker som inser att utan en säker mobilitet för gående och cyklister har vi väldigt små förutsättningar att skapa hållbara städer med god livskvalité för barn, vuxna och inte minst en åldrande befolkning, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

Barns rörlighet förutsätter säkra passager

2020-06-10