Rapport

VTI notat 14-2019 Hastighetsefterlevnad på gator med 40 km/tim

Tidigare mätningar har visat att det generellt är dålig efterlevnad på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim. Det finns därmed ett behov av att hitta förhållningssätt som bidrar till att öka efterlevnaden på gator med hastighetsgräns 40 km/tim, dels för att få den effekt man önskar av en sänkning av en hastighetsgräns, dels för att bibehålla acceptansen för hastighetsgränserna.

Syftet med studien var att studera hastighetsefterlevnad på gator med 40 km/tim på det kommunala vägnätet. Genom att utnyttja dels befintliga, dels nya mätningar studerades hastighetsefterlevnaden vid olika fysiska utformningar och miljöer där hastighetsbegränsningen är 40 km/tim. Totalt studerades hastigheten vid 51 mätplatser i 23 olika kommuner.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns stora trafiksäkerhetsvinster att göra om man får en bättre hastighetsefterlevnad på gator med 40 km/tim, samtidigt som det är komplext att analysera vilka faktorer som är betydelsefulla för en god hastighetsefterlevnad. Resultat från tidigare studier, där man analyserat efterlevnaden på olika hastighetsgränser, visar att hastighetsgräns, områdestyp och variabler som speglar förväntad förekomst av oskyddade trafikanter är av betydelse för hur god efterlevnaden blir. När enbart gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim studeras är dessa bakgrundsvariabler relativt lika för de flesta mätpunkterna och det blir därmed svårt att dra några slutsatser relaterade till dessa variabler. Resultaten från studien visar dock att hastighetsefterlevnaden är bättre i de fall man förväntar sig oskyddade trafikanter och där man jobbat med gestaltning med hjälp av stensättningar och planteringar.

VTI notat 14-2019 Hastighetsefterlevnad på gator med 40 km/tim

2019-11-26