NTF Rapport

2019:5 Användning av bilbälte

Resultaten från NTF:s mätningar av bilbältesanvändningen år 2019 visar att 96 procent av både förarna och passagerarna använder bälte. Kvinnor använder bälte i något högre utsträckning än män. Det var 98 procent av de kvinnliga förarna som använde bälte jämfört med 94 procent av de manliga förarna. Bland passagerarna var det 98 procent av kvinnorna samt barnen cirka 4 15 år som använde bälte, jämfört med 92 procent av de manliga passagerarna.

NTF har genomfört en observationsundersökning av bältesanvändningen i landets samtliga 290 kommuner under veckorna 37 39 år 2019. Totalt har 357 092 förare och framsätespassagerare i personbil observerats.

Syftet med detta projekt har varit att genom observationsstudier, ge kommuner och andra intressenter en övergripande bild av bilbältesanvändningens storlek. Mätresultaten kan, utöver att ge en nulägesbeskrivning, dels utgöra underlag för planering av kommande verksamhet, dels bli ett underlag för hur det framtida trafiksäkerhetsarbetet ska fokuseras för att ambitionen mot etappmålen år 2020 ska kunna infrias.

2019:5 Användning av bilbälte

2019-11-22