NTF Rapport

2018:10 Säkrare tung trafik

NTF, i samarbete med Sveriges Åkeriföretag och Volvo Trucks, samlade under våren 2018 totalt 263 personer till fyra regionala seminarier om säkrare tung trafik. Seminarierna genomfördes i Helsingborg (södra Sverige), Göteborg (västra Sverige), Örebro (Mälardalen) och Sundsvall (norra Sverige). Under hösten 2018 genomfördes uppföljande möten/workshops på samma orter med sammanlagt 147 deltagare. Det övergripande syftet med att genomföra seminarierna och uppföljande möten/workshops var att inspirera beslutsfattare inom transportnäringen till ökat trafiksäkerhetsfokus relaterat till den tunga trafiken.

Seminarierna förmedlade användbar kunskap, samt uppmärksammade kommande utmaningar och ny forskning. Särskild vikt lades vid det systematiska trafiksäkerhetsarbetet. Seminarierna och uppföljningsmötena blev kvalitativa forum för professionellt kontaktskapande, erfarenhetsutbyte och idégenerering. Detta kan i förlängningen leda till ökad samverkan i arbetet med att öka trafiksäkerheten.

Fyra områden utkristalliserades, där det är viktigt att arbeta vidare genom samverkan och utifrån de egna förutsättningarna i verksamheten. Dessa områden är:

• Kvalitetssäkring och egenkontroll
• Tekniska lösningar och infrastruktur
• Utbildning och fortbildning
• Samhällets övervakning

2018:10 Säkrare tung trafik

2019-02-14