Pressmeddelande

Inte bara skyltad hastighet som påverkar farten

Det går fort på genomfartsgator i tätort enligt NTF:s mätningar. Var tredje bilist kör för fort, framför allt på gator med hastighetsbegränsning 40 kilometer i timmen där nästan varannan överskrider skyltad hastighet. För att få fler att hålla skyltad hastighet måste kommunerna skapa fler gator som upplevs som gator med låg hastighet, detta kan göras med stensättningar och planteringar.

NTF har årligen sedan 2012, genomfört hastighetsmätningar på det kommunala vägnätet med syfte att följa hastighetsefterlevnadens utveckling över tid. Den senaste mätningen från 2018 visar att hastighetsefterlevnaden generellt är dålig. Allra sämst är den på gator med hastighetsbegränsning 40 kilometer i timmen.

För att se om gators utformning kan bidra till en ökad hastighetsefterlevnad kompletterade NTF den årliga hastighetsmätningen, som genomförs på 23 platser, med ytterligare 28 mätplatser där förväntad hastighetsefterlevnad är bra. Därefter skickades mätresultaten till VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, för analys och framtagning av resultat.

- Resultaten visar att hastighetsefterlevnaden är bättre i de fall där man förväntar sig oskyddade trafikanter. Efterlevnaden är också generellt bättre i stadsmiljö än på genomfartsgator i villamiljö och i ytterområden, säger Anna Vadeby, senior forskare vid VTI. Vi kan även se att gator med stensättningar och planteringar som ska gör att en gata ska uppfattas som en gata med låg hastighetsgräns också genererar en högre efterlevnad.

 

Ta del av rapporten: VTI notat 14-2019 

 

Många kommuner jobbar aktivt med att anpassa hastighetsgränserna till gatornas säkerhetsstandard för att skapa säkra, trygga och attraktiva stadsmiljöer. Det har blivit allt vanligare att sänka hastighetsgränsen från 50 till 40 kilometer i timmen. Tidigare studier visar att en sänkning från 50 till 40 ofta ger en sänkt medelhastighet på drygt 2 kilometer i timmen, vilket skulle spara cirka 5 liv per år. Skulle medelhastigheten sänkas med 5 kilometer i timmen skulle 10 liv kunna sparas. En sänkning med 10 kilometer i timmen skulle kunna spara 17 liv per år.

- Om man inte gör något annat än att skylta om gator från 50 till 40 km/tim så skulle den årliga trafiksäkerhetseffekten på nationell nivå bli cirka 5 sparade liv. Samtidigt skulle antalet lagbrott på grund av hastighetsöverträdelser öka, vilket riskerar att urholka förtroendet för trafikreglerna och skapa en acceptans för ökade hastighetsöverträdelser även på andra gator och andra hastighetsbegränsningar. För att få ut hela effekten av en hastighetssänkning måste man jobba med trafikmiljöns gestaltning, till exempel stensättningar och planteringar. Då skulle upp till 17 liv per år kunna sparas, samtidigt som trafikanten förstår varför hastighetsgränsen är satt till en viss nivå och därför är mer benägen att följa den, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

Inte bara skyltad hastighet som påverkar farten

2019-11-27