Marknadsöversikt

Kommunala cykelstråk

Syftet med den här marknadsöversikten är att synliggöra kommunernas cykelstråk för att på så sätt främja ett ökat cyklande. Cykelstråkens sträckning tillsammans med en säkerhetsbedömning av vägar och korsningar ger cyklister viktig information om var det är säkert att cykla samt var man bör vara särskilt uppmärksam. Det kan även bidra till att cyklister i större utsträckning väljer att cykla där det är säkert och väljer bort sträckor och korsningar med lägre säkerhet. Cykelstråken presenteras i en digital karta som vi hoppas ska bidra till ökad säker cykling på rekommenderade kommunala cykelstråk och skapa debatt lokalt och regionalt om säker cykling och om hur kommunerna i framtiden planerar och utformar trafikmiljön för ett samhälle med ökad säker cykling.

Välj kommun för att se cykelstråken i karta

Vad står färgerna för och hur går bedömningen till?

Kartläggningen bedömer utformning av sträckor och passager i relation till hastighet för motorfordon. Bedömningsnyckeln kategoriserar sträckor och passager som gröna, gula eller röda utifrån ett säkerhetsperspektiv. Grön färg visar att här är det säkert att cykla. Gula och röda markeringar är avsedda att signalera till cyklisten att här ska man ta det försiktigt. Verktyget registrerar inte underhåll, underlag, hur tät trafiken är eller andra faktorer som också påverkar trafiksäkerheten.

Korsningar och passager: Bedömningsnyckeln för passager utgår från Trafikverkets handledning ”Inventering av GCM-passager och farthinder i tätbebyggt område”. En passage blir: Grön (säker) om passagen är planskild eller om 85 procent av bilisterna passerar i maximalt 30 km/tim. Gul (delvis säker) om 85 procent av bilisterna passerar i maximalt 40 km/tim. Röd (osäker) om den inte uppfyller kriterierna som grön eller gul.

Sträckor: Klassificering och bedömningsnyckel för sträckor är framtagen för detta projekt i samråd med Trafikverket. Sträckorna bedöms utifrån grad av separering från biltrafik, samt hastighetsgräns på bilvägen. Cykelbanor som är helt separerade från bilvägen med exempelvis ett räcke eller en gräsmatta är gröna vid alla hastigheter. Kartläggningen redogör för huruvida fotgängare och cyklister separeras, men separerad gång- och cykelbana påverkar inte om en sträcka bedöms vara grön, gul eller röd.

 

Bedömningsverktyget "Säkra gång -och cykelvägar"

Nedan listas samtliga sträckor och passager för både gående och cyklande med tillhörande bedömningsnyckel. Illustrationerna är tänkta att ge en övergripande bild av den rådande utformningen av trafikmiljön. Bedömningen vid vissa hastigheter redovisar intervall för samtliga hastighetsbegränsningar även om det i vissa fall saknar koppling till verkligheten.

 

STRÄCKOR

Gångbana/Trottoar vid väg
Det här är en säker typ av sträcka i områden där bilar håller en låg hastighet men medför risker för gående om biltrafik i direkt anslutning tillåts i högre hastigheter.

Bedömning vid olika hastigheter
30 - 50 km/tim - Grön
60 km/tim - Gul
70 - 120 km/tim - Röd

Gångbana skild från väg
Bra val. En mycket säker typ av sträcka eftersom gående är väl separerade från biltrafik.

Bedömning vid olika hastigheter
30 - 120 km/tim - Grön

Gång- och cykelbana vid väg
Det här är en säker typ av sträcka i områden där bilar håller en låg hastighet men medför risker för gående om biltrafik i direkt anslutning tillåts i högre hastigheter. Håll till vänster som gående och sök ögonkontakt med cyklisterna.

Bedömning vid olika hastigheter
30 - 50 km/tim - Grön
60 km/tim - Gul
70 - 120 km/tim - Röd

Gång- och cykelbana skild från väg
Bra val. En mycket säker typ av sträcka eftersom gående och cyklande är väl separerade från biltrafik. Håll till vänster som gående och sök ögonkontakt med cyklisterna.

Bedömning vid olika hastigheter
30 - 120 km/tim - Grön

Separerad gång- och cykelbana vid väg
Det här är en säker typ av sträcka i områden där bilar håller en låg hastighet men medför risker för både gående och cyklister om trafik i direkt anslutning tillåts i högre hastigheter. För gående innebär den här typen av sträcka en något förhöjd säkerhet eftersom man har en egen yta som ligger längre ifrån biltrafiken.

Bedömning vid olika hastigheter
30 - 50 km/tim - Grön
60 km/tim - Gul
70 - 120 km/tim - Röd

Separerad gång- och cykelbana skild från väg
Bra val. En mycket säker typ av sträcka eftersom gående och cyklister är väl separerade från biltrafik. Håll till höger och sök ögonkontakt med de gångtrafikanter du möter.

Bedömning vid olika hastigheter
30 - 120 km/tim - Grön

Cykelbana vid väg
Det här är en säker typ av sträcka i områden där bilar håller en låg hastighet men medför risker för cyklande om biltrafik i direkt anslutning tillåts i högre hastigheter

Bedömning vid olika hastigheter
30 - 50 km/tim - Grön
60 km/tim - Gul
70 - 120 km/tim - Röd

Cykelbana i väg
Detta är inte en helt säker sträcka eftersom du som cyklande vistas i direkt anslutning till motortrafik. Visserligen har du som cyklande ett eget utrymme men det enda som separerar dig från fordonstrafik är oftast ett målat sträck i körbanan. Om vägen inte är utformad så att bilarna tvingas köra långsamt bör du om det är möjligt välja annan väg

Bedömning vid olika hastigheter
30 km/tim - Grön
40 - 50 km/tim - Gul
60 - 120 km/tim - Röd

Cykelbana skild från väg
Bra val. En mycket säker typ av sträcka eftersom du som cyklist är väl separerad från biltrafik.

Bedömning vid olika hastigheter
30 - 120 km/tim - Grön

Väg med vägren
Detta är inte en helt säker sträcka eftersom du som cyklande saknar eget utrymme och vistas i direkt anslutning till motortrafik. Om vägen inte är utformad så att bilarna tvingas köra långsamt bör du om det är möjligt välja annan väg.

Bedömning vid olika hastigheter
30 km/tim - Grön
40 km/tim - Gul
50 - 120 km/tim - Röd

Gata utan vägren
Hur säker den här typen av sträcka är beror på hur mycket trafik det är och vilken hastighet som är tillåten för bilarna samt om det finns något i körbanan som säkerställer att bilarna inte kan köra fortare än tillåten hastighet. Om trafiken kan samsas på den gående och cyklandes villkor kan den anses säker, annars inte.

Bedömning vid olika hastigheter
30 - 40 km/tim - Grön
50 km/tim - Gul
60 - 120 km/tim - Röd

Landsväg utan vägren
Hur säker den här typen av sträcka är beror på hur mycket trafik det är och vilken hastighet som är tillåten för bilarna samt om det finns något i körbanan som säkerställer att bilarna inte kan köra fortare än tillåten hastighet. Om trafiken kan samsas på den gående och cyklandes villkor kan den anses säker, annars inte.

Bedömning vid olika hastigheter
30 km/tim - Grön
40 - 120 km/tim - Röd

KORSNINGAR

Inget övergångsställe villagata
Detta är inte en helt säker passage eftersom det inte finns något i körbanan som tvingar motorfordon att sänka hastigheten tillräckligt just där du går över. Var ytterst uppmärksam, sök ögonkontakt med föraren och gå inte över förrän fordonet stannat. Om det är möjligt välj att korsa vägen på annan plats om hastigheten på vägen är 50 km/tim eller högre.

Bedömning vid olika hastigheter
30 km/tim - Grön
40 km/tim - Gul
50 - 120 km/tim - Röd

Inget övergångsställe
Detta är ingen säker passage över vägen. Var ytterst uppmärksam. Om det är möjligt välj att korsa vägen på annan plats.

Bedömning vid olika hastigheter
30 km/tim - Gul 
40 - 120 km/tim - Röd

Övergångsställe eller gångpassage
Detta är inte en helt säker passage eftersom det inte finns något i körbanan som tvingar motorfordon att sänka hastigheten. Var ytterst uppmärksam, sök ögonkontakt med föraren. Om det är möjligt välj att korsa vägen på annan plats.

Bedömning vid olika hastigheter
30 km/tim - Gul 
40 - 120 km/tim - Röd

Dubbla körfält
Detta är inte en helt säker passage eftersom det inte finns något i körbanan som tvingar motorfordon att sänka hastigheten. Var ytterst uppmärksam, sök ögonkontakt med föraren och korsa inte vägen förrän fordonet stannat. Eftersom det är två körfält i vardera riktning är det extra viktigt att du försäkrar dig om att det inte kommer något fordon i nästa körfält som kan ha svårt att se dig när det närmaste fordonet redan stannat. Om det är möjligt välj att korsa vägen på annan plats.

Bedömning vid olika hastigheter
30 km/tim - Gul 
40 - 120 km/tim - Röd

Övergångsställe med ljus
Detta är inte en helt säker passage eftersom det inte finns något i körbanan som tvingar motorfordon att sänka hastigheten just där du går över. Var ytterst uppmärksam, sök ögonkontakt med föraren och korsa inte vägen förrän fordonet stannat.

Bedömning vid olika hastigheter 
30 - 40 km/tim - Gul
50 - 120 km/tim - Röd

Cykelöverfart
Med eller utan övergångställe för gående. Bra val. Det här är en av de säkraste typerna av korsning eftersom hindret i vägen tvingar fordonet att sänka hastigheten. Var ändå uppmärksam och sök ögonkontakt med föraren samt vänta tills fordonet stannat.

Bedömning vid olika hastigheter
30 - 120 km/tim - Grön

Övergångsställe med gupp
Med eller utan cykelpassage Bra val. Det här är en av de säkraste typerna av korsning eftersom hindret i vägen tvingar fordonet att sänka hastigheten. Var ändå uppmärksam och sök ögonkontakt med föraren samt vänta tills fordonet stannat.

Bedömning vid olika hastigheter
30 - 120 km/tim - Grön

Upphöjt övergångsställe
Med eller utan cykelpassage. Bra val. Det här är en av de säkraste typerna av korsning eftersom hindret i vägen tvingar fordonet att sänka hastigheten. Var ändå uppmärksam och sök ögonkontakt med föraren samt vänta tills fordonet stannat.

Bedömning vid olika hastigheter
30 - 120 km/tim - Grön

Övergångsställe med avsmalning
Med eller utan cykelpassage. Detta är inte en helt säker passage eftersom det inte finns något i körbanan som tvingar motorfordon att sänka hastigheten tillräckligt just där du går över. Var ytterst uppmärksam, sök ögonkontakt med föraren och korsa inte vägen förrän fordonet stannat.

Bedömning vid olika hastigheter  
30 - 40 km/tim - Gul
50 - 120 km/tim - Röd

Tunnel
För enbart gående eller både cyklande och gående. Bra val. Det här är en av de säkraste typerna av korsning eftersom motorfordon separeras från gående och cyklande.

Bedömning vid olika hastigheter
30 - 120 km/tim - Grön

Bro
För enbart gående eller både cyklande och gående. Bra val. Det här är en av de säkraste typerna av korsning eftersom motorfordon separeras från gående och cyklande.

Bedömning vid olika hastigheter
30 - 120 km/tim - Grön

Övergångsställe rondell
Med eller utan cykelpassage. Detta är inte en helt säker passage eftersom det inte finns något i körbanan som tvingar motorfordon att sänka hastigheten tillräckligt just där du går över. Var ytterst uppmärksam, sök ögonkontakt med föraren och korsa inte vägen förrän fordonet stannat.

Bedömning vid olika hastigheter
30 - 60 km/tim - Gul
70 - 120 km/tim - Röd

Övergångsställe eller gångpassage med väjningsplikt
Detta är inte en helt säker passage eftersom det inte finns något i körbanan som tvingar motorfordon att sänka hastigheten just där du går över. Var ytterst uppmärksam, sök ögonkontakt med föraren och korsa inte vägen förrän fordonet stannat.

Bedömning vid olika hastigheter
30 - 60 km/tim - Gul
70 - 120 km/tim - Röd